Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу виробничої літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділучервень 2021 року

Моделі та методи гібридного управління програмами проєктів соціально-економічного розвитку територій засобами механізмів конвергенції

Б51416

005.8

З-39

Зачко, Ірина Григорівна. Моделі та методи гібридного управління програмами проєктів соціально-економічного розвитку територій засобами механізмів конвергенції [Текст] : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. т. н. / І. Г. Зачко ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : [б. в.], 2021. - 24 с. : табл.

У дисертації вирішене актуальне науково-прикладне завдання, яке пов`язане з розробкою та дослідженням моделей та методів гібридного управління програмами проєктів соціально-економічного розвитку територій засобами механізмів конвергенції.


Маркетингові інструменти управління інноваційно-інвестиційною активністю олійно-жирових підприємств харчової галузі

Б51415

658.8

Д58

Довгань, Юрій Васильович. Маркетингові інструменти управління інноваційно-інвестиційною активністю олійно-жирових підприємств харчової галузі [Текст] : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук / Ю. В. Довгань ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : [б. в.], 2021. - 24 с.

Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та розробці науково-прикладних рекомендацій щодо застосування маркетингових інструментів управління інноваційно-інвестиційною активністю олійно-жирових підприємств харчової галузі України.


Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств за умов європейської інтеграції

Б51417

658(4+ 477)

Т76

Троциковський, Тадеуш Станіслав. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств за умов європейської інтеграції [Текст] : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук / Т. С. Троциковський ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : [б. в.], 2021. - 40 с.

У дисертації досліджено особливості управління інноваційною діяльністю в системі функціонування підприємств за умов поетапної європейської інтеграції. Проаналізовано рівень та основні тенденції інноваційної діяльності промислових підприємств Польщі та України в умовах європейської інтеграції. Досліджені чинники впливу євроінтеграційних процесів та побудовано структурно-логічну модель механізму проактивного управління інноваційною діяльністю підприємства в умовах європейської інтеграції.


Розвиток технологічної зрілості системи управління проєктами металлургійного підприємства

Б51413

005.8

Т82

Тулупов, Михайло Олексійович. Розвиток технологічної зрілості системи управління проєктами металлургійного підприємства на основі інтегрованої моделі організаційної компетенції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук; Спец. 05.13.22 - управління проєктами і програмами / С.П. Коломієць ; М-во освіти і науки, Київ.нац. ун-т буд-ва і архітект. - Київ : Компринт, 2021. - 22 с.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого науково-технічного завдання – розробці інтегрованої моделі організаційної компетенції, яка призначена для розвитку технологічної зрілості системи управління проєктами металургійних підприємств України. Результат роботи дозволить підвищити ефективність та результативність управління проєктами, програмами, портфелями проектів та отримувати заплановану цінність для всіх зацікавлених сторін завдяки розвитку (підвищенню зрілості) здібностей елементів системи управління проєктами та підтримуючої інфраструктури підприємств.


Механізм стратегованого управління успішною діяльністю промислових компаній в умовах глобалізації

А45159

005.7

Д82

Думанська, Катерина Сергіївна. Механізм стратегованого управління успішною діяльністю промислових компаній в умовах глобалізації [Текст] : монографія / К. С. Думанська. - Хмельницький : Мельник А. А., 2020. - 340 с. - Бібліогр.: С. 274- 332.

В монографії сформульовано концепцію системи управління компанією на основі консолідуючих принципів. Запропоновано методологічний підхід до оцінювання потенціалу сталого розвитку компанії. Розроблено науково-методичний підхід до моделювання процесів стратегованого корпоративного управління. В роботі удосконалено: механізм стратегізації корпоративного управління промисловою компанією в умовах невизначеності економічного середовища; системний науковий підхід до визначення оптимального розміру підприємств-учасників диверсифікованої компанії.

Монографію створено для науковців, представників адміністративного складу корпоративних об`єднань, здобувачів наукової кваліфікації, студентів економічних спеціальностей, підприємців, менеджерів промислових компаній.


Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України

Б50009-15(2020)

339.138

М26

Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України [Текст] : тези доп. XV міжнар. наук.-практич. конф. (26- 28 листоп. 2020 р.) / ХНУ, Укр. Асоц. Маркетингу. - Хмельницький : ХНУ, 2020. - 179 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Подані тези доповідей XV міжнародної НПК «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» (26-28 листоп. 2020 р., м. Хмельницький).

Розглянуті теоретико-аналітичні основи та практичні рекомендації застосування маркетингових технологій в економіці та бізнесі на фоні трансформаційних процесів, породжених COVID-19, за напрямами: стратегічна парадигма інноваційного маркетингу; проблеми застосування теорії і практики маркетингу у різних сферах; теорія і практика торгівлі та товарознавчої діяльності; маркетинг-менеджмент: підходи і перспективи розвитку; тенденції інноваційного розвитку економіки за інтегррації у міжнародний економічний простір.


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П1094-4(2019)

378.4(477.43)

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] / за наук. ред. С. Д. Максименко, відп. ред. Л. А. Онуфрієва; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Подільський : Медобори-2006, 2008 - .

Вип. 4 : Серія Екологія / відп. ред. Л. Г. Любінська. - 2019. - 164 с.

У Віснику висвітлено результати досліджень актуальних проблем у галузі екологічної безпеки та економіки природокористування, біорізноманіття та заповідної справи, екології людини та соціуму, екобіотехнології і сільськогосподарської екології, екологічні культури, освіти та виховання. Видання розраховане на широке коло наукових і науково-педагогічних фахівців в сфері екології та суміжних наук, аспірантів, магістрантів, студентів.


Економічна кібернетика

Б51402

330.46

О-35

Овчиннікова, Олена Русланівна. Економічна кібернетика [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Овчиннікова. - Хмельницький : ХНУ, 2021. - 343 с. : табл., граф. - Бібліогр.: С. 317- 319.

Подано теоретичний матеріал, що є базою лекцій – основні закони і принципи науки, історія її розвитку, класифікація систем, математичні моделі і методи, що використовують у моделюванні економічних ситуацій. Деякі положення описано під різним кутом зору, що дозволить більш творчо осмислити і сприйняти положення дисципліни.


Бесконечность не для слабаков

Б51390

323.3(477.63)

Г60

Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления [Текст] : исследование / Ю. Голик. - Харьков : Фолио, 2020. - 288 с. : фото.

Ця книга про менеджерів екстра-класу, які ніколи не прагнули потрапити на держслужбу, але з примхи долі стали управлінцями і змусили систему давати фізично відчутний результат.

Ця книга про кілька тисяч втілених проєктів та про те, як ми це зробили.

Ця книга про кожного з більш ніж декількох тисяч людей, завдяки яким усе стало можливим.

Ця книга про те і про тих, у кого вийшло. Ця книга про людей, яким не все одно.


Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ

П1242-2019

628(477)

Р36

Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики [Текст] : зб. матеріалів Нац. форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" (м. Святогірськ, Донец. обл., 7- 8 листоп. 2019 р.) / Всеукр. еколог. ліга ; відп. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2019. - 197 с. : табл.

У збірці представленні доповіді учасників, що стосуються широкого спектру питань, пов`язаних з технологіями рекультивації полігонів твердих побутових відходів, космічним моніторингом звалищ ТПВ, вирішенням питань вторинного забруднення у місцях накопичення відходів, проблемами виникнення несанкціонованих звалищ, інформаційною політикою та розвитком освітніх програм, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з відходами.

Матеріали збірки будуть корисними для представників органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості, науковців, фахівців-практиків з питань екологічної безпеки.


Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами

П1242-2020

628(477)

Р64

Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики [Текст] : зб. матеріалів Нац. форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" (м. Івано- Франківськ, 8- 10 жовт. 2020 р.) / Всеукр. еколог. ліга ; відп. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 407 с. : табл.

У збірці представленні доповіді учасників, що стосуються широкого спектру питань, пов`язаних із розробленням та реалізацією регіональних Програм поводження з відходами, проблемами виникнення несанкціонованих звалищ, інформаційною політикою та розвитком освітніх програм, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з відходами.

Матеріали збірки будуть корисними для представників органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості, науковців, фахівців-практиків з питань екологічної безпеки.


Пілотовані літальні апарати СКБ ХАІ

В6248

629.735.4(477)

К59

Козярчук, Леонід Леонідович. Пілотовані літальні апарати СКБ ХАІ (1959- 2019) [Текст] : кат. конструкцій / Л. Л. Козярчук. - Луцьк : Вежа- Друк, 2020. - 134 с. : фото.

У книзі читач знайде описи конструкцій літаків, автожирів та гелікоптерів відомого в Україні та за її межами СКБ Харківського авіаційного інституту. Описи розміщені в хронологічному порядку і супроводжуються фотографіями та кресленнями. Фотографії й креслення взяті частково з власного архіву автора, приватних архівів співробітників ХАІ, а також з Інтернету, деяких періодичних видань та книг. Видання буде корисним для широкого кола читачів, котрі цікавляться пілотованими конструкціями НЛА. Воно також стане помічником конструкторам-любителям, які самотужки будують свої омріяні ЛА.


Розрахунок і конструювання типових деталей і вузлів обладнання харчових виробництв

Б51403

621.81

Р64

Розрахунок і конструювання типових деталей і вузлів обладнання харчових виробництв та сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посіб. / М. С. Стечишин, А. В. Мартинюк, М. В. Лук`янюк. - Хмельницький : ХНУ, 2020. - 231 с.

Наведені основи теорії розрахунку на міцність деталей апаратів харчової промисловості та машин аграрного комплексу. В другій частині подані приклади, варіанти контрольованих завдань та довідкові дані для практичних розрахунків елементів і вузлів цього обладнання.

Для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 208 «Агроінженерія».


Контроль якості покриттів

Б51399

621.793

Д50

Диха, Олександр Володимирович. Контроль якості покриттів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Диха, О. Ю. Рудик. - Хмельницький : ХНУ, 2021. - 166 с. : табл., граф.

Наведені основні дефекти і фізико-хімічні властивості покриттів, подана оцінка їх механічних властивостей, класифікація методів контролю та технологічних випробувань.

Для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» за ОПП «Відновлення та технічний сервіс автомобілів» та викладачів, аспірантів і студентів інших спеціальностей при вивченні питань, пов`язаних з контролем якості покриттів.


Поводження з небезпечними відходами

Б51389

628.4(477)

П42

Поводження з небезпечними відходами [Текст] : поради / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2019. - 32 с. : іл. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; грудень, 2019, № 12).

У збірнику представленні статті про поводження з небезпечними відходами.


Поводження з відходами в об`єднаних територіальних громадах

Б51381

628.4(477)

П42

Поводження з відходами в об`єднаних територіальних громадах [Текст] : поради / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 28 с. : іл. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; квітень, 2020, № 4).

У збірці представленні статті по поводженню з відходами в об`єднаних територіальних громадах.


Сучасні технології перероблення відходів

Б51382

628.477(477)

С91

Сучасні технології перероблення відходів [Текст] : поради / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 32 с. : іл. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; березень, 2020, № 3).

У збірці зібрані статті про сучасні технології перероблення відходів.


Роздільне збирання побутових відходів

Б51379

628.4.032

Р64

Роздільне збирання побутових відходів [Текст] : поради / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2019. - 28 с. : іл. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; жовтень, 2019, № 10).

У збірці представленні статті в яких висвітлено роздільне збирання побутових відходів.


Стан поводження з харчовими відходами в Україні

Б51380

628.4.032

С76

Стан поводження з харчовими відходами в Україні [Текст] : поради / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 28 с. : іл. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; травень, 2020, № 5).

У збірці зібрані статті про стан поводження з харчовими відходами в Україні.


Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами

Б51388

628.4(477)

Р65

Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами [Текст] : дослідження / Всеукр. еколог. ліга ; ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 28 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Охорона навколишнього середовища ; жовтень, 2020, № 10).

У збірці зібранні статті з розроблення та реалізації регіональних Програм поводження з відходами.


Стан поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні

Б51377

628.4(477)

С76

Стан поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні [Текст] : поради / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2019. - 28 с. : іл. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; серпень, 2019, № 8).

У збірці зібрані статті про поводження з сільськогосподарськими відходами.


Науково-технічні основи проектування приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів

Б51418

628.464

Б48

Березюк, Олег Володимирович. Науково-технічні основи проектування приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів [Текст] : спец. 05.02.02 - машинознавство : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора тех. наук / О. В. Березюк ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : [б. в.], 2021. - 44 с.

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми розробки науково-технічних основ проектування приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів.


Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг

Б51414

64

Б77

Бойчук, Оксана Юхимівна. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг [Текст] : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти: автореф. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук / О. Ю. Бойчук ; Нац. Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : [б. в.], 2021. - 20 с.

Дисертаційну роботу присвячено проблемі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.


Технічний сервіс та діагностика в агропромисловому комплексі

Б51404

631.3

М29

Мартинюк, Андрій Володимирович. Технічний сервіс та діагностика в агропромисловому комплексі [Текст] : навч. посіб. / А. В. Мартинюк, М. С. Стечишин, В. О. Харжевський. - Хмельницький : ХНУ, 2021. - 215 с.

Наведено базовий матеріал дисципліни: закономірності зміни технічного стану машин, технологія їх технічного агросервісу та прогнозування технічного стану. Матеріал базується на методах та підходах щодо технічного обслуговування сучасної закордонної та вітчизняної техніки.

Для студентів-бакалаврів ЗВО спеціальності 208 «Агроінженерія».


Нормування вимог пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів у закладах середньої освіти з інклюзивним навчанням

Б51410

614.841.3

Х55

Хлевной, Олександр Вікторович. Нормування вимог пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів у закладах середньої освіти з інклюзивним навчанням [Текст] : спец. 21.06.02 - пожежна безпека : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. т. н. / О. В. Хлевной ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : [б. в.], 2021. - 24 с. : табл.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі розкриття особливостей впливу чинників на тривалість евакуації під час пожежі дітей різних груп мобільності з будівель закладів середньої освіти з інклюзивним навчанням.


Удосконалення розрахункового методу прогнозування поширювання пожежі на сусідні об`єкти з урахуванням вітрового впливу

Б51412

614.841

Б82

Борисова, Анна Сергіївна. Удосконалення розрахункового методу прогнозування поширювання пожежі на сусідні об`єкти з урахуванням вітрового впливу [Текст] : спец. 21.06.02 - пожежна безпека : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. т. н. / А. С. Борисова ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : [б. в.], 2021. - 24 с. : табл.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі у сфері пожежної безпеки – розкриття закономірностей зміни параметрів поширювання пожежі на сусідні об`єкти будівництва залежно від швидкості та напрямку вітру, як наукового підґрунтя удосконалення розрахункового методу прогнозування поширювання пожежі на сусідні об`єкти.


Б51405

614.842.6

С89

Сукач, Роман Юрійович. Підвищення ефективності гасіння низових пожеж в екосистемах [Текст] : спец. 21.06.02 - пожежна безпека : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. т. н. / Р. Ю. Сукач ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : [б. в.], 2021. - 24 с. : табл.

Дисертаційна робота присвячена розв`язанню актуальної наукової задачі розкриття взаємозв`язку між чинниками, що впливають на поширювання пожеж травостою із торф`яними включеннями, та ефективністю засобів і способів для недопущення поширювання таких пожеж.


Планування, проектування та будівництво в Україні на засадах збалансованого розвитку

Б51386

502.15(477)

П37

Планування, проектування та будівництво в Україні на засадах збалансованого розвитку [Текст] : дослідження / Всеукр. еколог. ліга ; ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 32 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Охорона навколишнього середовища ; липень, 2020, № 7).

У збірці зібрані статті по плануванні, проектуванні та будівництві в Україні на засадах збалансованого розвитку.


Національні природні парки України

Б51375

502.12(477)

Н35

Національні природні парки України: досвід збереження унікальних природних комплексів [Текст] : дослідження / Всеукр. еколог. ліга ; ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 32 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Охорона навколишнього середовища ; червень, 2020, № 6).

У збірці зібрані статті по досвіду збереження унікальних природних комплексів України.


Освіта у сфері поводження з відходами

Б51378

502.174

О-72

Освіта у сфері поводження з відходами [Текст] : поради / Всеукр. еколог. ліга, Екологічна варта ; упоряд. Т. В. Тимочко та ін. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 28 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Екологічна освіта та виховання ; № 8 2020, серпень).

У збірці зібрані статті по освіті у сфері поводження з відходами.


У пошуках балансу розвитку міст

Б51387

502.15(477)

У11

У пошуках балансу розвитку міст [Текст] : дослідження / Всеукр. еколог. ліга ; ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 28 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Охорона навколишнього середовища ; вересень, 2020, № 9).

У збірці зібрані статті по пошуку балансу розвитку міст.


Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини

Б51376

502.12(477)

К64

Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини [Текст] : рекомендації / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 28 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Європейська інтеграція ; № 11, листопад, 2020).

У збірці зібрані статті по охороні Всесвітньої культурної і природної спадщини.


Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення

Б51384

502.171(4+ 477)

К64

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення [Текст] : рекомендації / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2020. - 24 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Європейська інтеграція ; № 2, лютий, 2020).

У збірці зібрані статті про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення.


Удосконалення методу розрахункової оцінки вогнестійкості сталевих балок

34. Б51409

614.843

Б82

Борсук, Олена Валентинівна. Удосконалення методу розрахункової оцінки вогнестійкості сталевих балок із вогнезахисним мінераловатним облицюванням [Текст] : спец. 21.06.02 - пожежна безпека : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. т. н. / О. В. Борсук ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : [б. в.], 2021. - 24 с. : табл.

Роботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі розкриття закономірностей залежності часу настання моменту відшарування мінераловатного вогнезахисного облицювання від конструктивних параметрів сталевих балок із таким типом вогнезахисту як наукове підґрунтя для удосконалення методів розрахункової оцінки вогнестійкості даних конструкцій.


Гіперболічні крайові задачі математичної фізики

А45168

517.93

Г87

Громик, Андрій Петрович. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних циліндричних середовищах [Текст] : монографія / А. П. Громик, І. М. Конет ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Кам`янець-Поділ. : Зволейко Д. Г., 2020. - 200 с.

Методом головних розв`язків (матриць впливу на матриць Гріна) у поєднанні з методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень за найбільш загальних обмежень побудовані точні аналітичні розв`язки алгоритмічного характеру гіперболічних крайових задач математичної фізики в кусково-однорідних (багатошарових) середовищах, які описуються циліндричною системою координат. При побудові головних розв`язків застосовані відповідні інтегральні перетворення щодо кутової та радіальної змінних і гібридні інтегральні перетворення Фур`є середовищ з точками спряження.

Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, інженерів, викладачів і студентів старших курсів фізико-математичних спеціальностей закладів вищої освіти.


Кибернетическая безопасность. Социальные и прикладные вопросы

Б51423

007

В68

Волошин, Вячеслав Степанович. Кибернетическая безопасность. Социальные и прикладные вопросы [Текст] : исследование / В. С. Волошин. - Киев : Освита Украины, 2020. - 300 с. : табл.

Ця книга є одним з небагатьох джерел, в якому викладено інше бачення актуальної області знань, яка носить назву кібернетична безпека. Автор, фахівець з безпеки технічних систем, на підставі численних власних досліджень і досліджень інших авторів зробив спробу деякого переосмислення цієї важливої сучасної галузі знань, наблизивши її до користувача, до людини, як споживача величезного різноманіття інформаційної продукції, що є природним для будь-яких людино-машинних систем, які становлять справжню природу будь-якого інженерного прогресу, в тому числі, в сучасних ІТ. Не применшуючи величезних досягнень в галузях захисту програмного комп`ютерного продукту, безпеки сучасних баз даних, захисту персональних даних в сучасному інтернет-просторі, зроблена спроба розширити сферу домагань цієї науки за рахунок дослідження інших аспектів безпеки людини, як учасника глобального інформаціонного простору, що може збагатити цю науку новими системними результатами.

Книга розрахована на фахівців в області кібербезпеки, науковців та аспірантів в областях соціальних наук, економіки, безпеки праці, може бути корисна студентам і школярам старших класів, які цікавляться сучасними підходами в різних областях інформаційних наук.


Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні

Б51422

338.43(477)

Г14

Гайдуцький, Павло Іванович. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні [Текст] : дослідження / П. І. Гайдуцький ; Ін-т стратег. оцінок, Президент. фонд Леоніда Кучми "Україна". - Київ : ДКС Центр, 2020. - 544 с. : граф., фото. колор.

У книзі висвітлено передумови, ідеологічні засади, організаційні аспекти та практичні результати аграрної реформи в Україні, здійсненої за президенства Л.Д. Кучми (1994-2005 рр.) Ґрунтовно розкрито організацію та технологію здійснення земельної, господарської, фінансової та соціальної реформ, а також формування аграрного ринку на селі.

У виданні, яке присвячено 25-річчю початку аграрної реформи в Україні, розкрито роль Президента Л.Д. Кучми у здійсненні аграрних перетворень.

Для широкого кола читачів, яких цікавлять питання аграрної політики, організація і технологія здійснення реформ. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com