Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу виробничої літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділутравень 2021 року

Математичне та комп`ютерне моделювання

Б39008-21 (2020)

519.6

М34

Математичне та комп`ютерне моделювання : зб. наук. праць / відп. ред. О. М. Хіміч та ін., заст. ред. А. Ф. Верлань, відп. секр. І. Б. Ковальська; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009 – .

Вип. 21 : Серія : Фізико-математичні науки. – 2020. – 180 с.

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для науковців та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів.


Математичне та комп`ютерне моделювання

Б38861-21 (2020)

519.7

М34

Математичне та комп`ютерне моделювання зб. наук. праць / відп. ред. О. М. Хіміч, заст. ред. А. Ф. Верлань, відп. секр. В. А. Федорчук; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009 – .

Вип. 21 : Серія : Технічні науки. – 2020. – 144 с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності.

Збірник включений до бази даних наукових журналів Норвегії.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.


Економіка

А45122

338.22(477)

Г37

Геращенко, Олексій Леонідович. Економіка : поради / О. Л. Геращенко. – Харків : Фоліо, 2020. – 123 с. : іл. – (Власний бізнес. Перший крок).

Ставлення до підприємницької активності й бізнесу в Україні часто доволі негативне. Виникають асоціації з олігархами, корупцією, шахрайством. Але насправді підприємець – це людина, яка творить зміни, руйнує старий світ заради кращого нового, шукає можливості й реалізує власні уяву, талант, енергію. Ця книга покликана надати підґрунтя для звершень майбутнім і діючим підприємцям-початківцям, що із сумнівом роблять власні кроки або ж лише замислюються про них. Це важливо, адже саме вони мають змінити образ підприємця на такий, щоб асоціюватися з українськими Генрі Фордами, Стівами Джобсами чи Ілонами Масками, творцями успішної економіки. Кожен із нас має нерозкриті внутрішні сили.

Мета цієї книги – дати конкретні знання, які допоможуть розкритися цим силам, позбавити зайвих страхів непередбачуваного майбутнього, надихнути й мотивувати. Дізнавайтеся секрети успішної економіки, особливості бізнесу у ХХІ столітті, здобувайте інформацію й знання, перетворюючи їх на власний успіх. Будьте творцями кращого життя!


Оптимізація виробничо-транспортних систем

А45141

338.47

Х73

Холоденко, Анатолій Михайлович. Оптимізація виробничо-транспортних систем : монографія / А. М. Холоденко ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 468 с. : граф. – Бібліогр. : с. 435-465.

У монографії побудовані та проаналізовані економіко-математичні моделі оптимізації виробничо-транспортних систем різної конфігурації, за різних характеристик та критеріїв учасників. Встановлені закономірності ефективної організації таких систем з партнерсько-антагоністичними відносинами учасників, знайдені особливості ринкової конкуренції підприємств сфери послуг. Уведено критерій інтенсивності прибутку, що синтезує фінансовий та часовий чинники.

Для науковців, аспірантів, студентів, співробітників виробничих та транспортних компаній.


REWORK

Б51335

005.34

Ф82

Фрайд, Джейсон. REWORK : посібник / Д. Фрайд, Д. Хайнемайєр Хенссон ; пер. з англ. Н. Кошманенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 288 с.

Довідайтеся, як започаткувати справу чи вдосконалити власний бізнес.

Автори крок за кроком навчать вас, як почати справу, пояснять, чому вам треба менше, ніж ви думаєте, порадять, як зробити так, щоб про вас дізналися, порекомендують, кого і коли варто взяти на роботу, а також як з усім цим упоратися.

Книжка надихає та дає практичну базу для руху вперед!


Управління витратами

А44744

336.5

К96

Кушнір, О. К.Управління витратами : навч.-метод. посіб. / О. К. Кушнір ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2020. – 122 с. : табл. – Бібліогр. : с. 121.

Навчально-методичний посібник укладений відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05. Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Спрямований на поглиблене вивчення найбільш важливих складових системи управління витратами, виявлення факторів, що зумовлюють рівень витрат, обчислення величини витрат в залежності від їх видів та носіїв, аналіз впливу структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.

Узагальнено та систематизовано теоретичні надбання у сфері управління витратами; запропоновано 12 тем для логічного засвоєння змісту дисципліни «Управління витратами». Наведено питання, що розкривають сутність відповідних тем та забезпечують викладення методологічних основ дисципліни.


Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу

А44999

338.48(477)

С87

Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища : монографія / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич та ін. ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2020. – 332 с. : табл. – Бібліогр. : с. 301-331.

Обговорюються і розробляються нові напрями систематики і структурування рекреаційно-туристичного потенціалу регіону, серед них систематика рекреаційних кластерів, мережева організація рекреаційно-туристичних умов і ресурсів, концепція рекреаційних середовищ. Наголошена сучасна тенденція формування соціоприродних видів господарської діяльності та регіональних міжгалузевих рекреаційно-туристичних комплексів. Проаналізовані новітні форми територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності. На прикладі Українського Причорномор`я показані планувальні можливості співставної характеристики природного каркасу екологічної безпеки та геопросторової організації населення і господарства регіону.


Економіка XXI

Б51358

338.2

Г37

Геращенко, Олексій Леонідович. Економіка XXI: країни, підприємства, людини : дослідження / О. Л. Геращенко; пер. з рос. М. В. Скоробогатова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Фоліо, 2019. – 303 с. : іл.

Ми живемо в економічному світі, але часто намагаємося створити свої власні закони економіки. За великим рахунком, економіка – це не стільки точна наука, скільки сфера закономірностей, які щодня виникають у нашому житті у вигляді ціни, курсу валют, ситуацій на роботі, рішень про покупки і безлічі інших подій. Ми можемо точно вирахувати траєкторію руху небесних тіл, проте нерідко своє наступне економічне рішення передбачити не в змозі. Адже у центрі економічних знань стоїть дивовижна і непередбачувана істота – людина.

У цій книжці ви дізнаєтеся про еволюцію економічних поглядів і найсучасніші підходи ХХІ століття, розглянете питання економічної успішності на різних рівнях – країни, підприємства та людини. Книжка написана так, щоб бути цікавою економісту і зрозумілою неекономісту. Вона ставить питання і змушує замислитися, спроектувати ті чи інші описані явища на життя людини й дає можливість краще зрозуміти економічний світ.


Культурні ландшафти Галичини

Б51356

911.53(477.83)

Л72

Лозинський, Роман. Культурні ландшафти Галичини: етика взаємодії людини з природою : дослідження / Р. Лозинський ; Укр. культ. фонд. – Львів : Ладекс, 2020. – 224 с. : фото.

У виданні розглянуто культурні ландшафти Галичини як складне соціально-природне явище, простежено динаміку їх змін з початку Х ст. під впливом розвитку технологій, ринку та ідеологій. Представлено основні загрози руйнування традиційних культурних ландшафтів та способи їх подолання. Також наводяться приклади архітектурно-планувальних способів збереження, регулювання та/або планування культурних ландшафтів сільської місцевості.


Конвергентне управління знаннями в мультинаціональних проєктах

Б51340

005.94

Ш26

Шаровара, Олена Михайлівна. Конвергентне управління знаннями в мультинаціональних проєктах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.13.22 – управління проектами та програмами / О. М. Шаровара ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б. в.], 2020. – 24 с.

В дисертаційній роботі досліджене визначення рівня конвергенції систем управління у мультинаціональних проєктах у вигляді інтегрального показника, що забезпечує комплексність підходу при прийнятті проєктних рішень. Розроблено модель трансферу знань у мультинаціональних проєктах з врахуванням факторів ефективності, яка є основою для оцінки рівня конвергенції систем управління проєктами різних зацікавлених осіб (стейкхолдерів). Запропоновано та реалізовано авторський підхід щодо формування системи показників рівня конвергенції управління проєктами, яка на відміну від існуючих враховує нечіткі параметри оцінювання, та дозволяє виконувати їх прогнозування для визначення можливих проблем взаємодії учасників вже на етапі ініціалізації проєкту.


Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання молокозаводів

А45135

620.193.16

С79

Стечишина, Надія Мирославівна. Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання молокозаводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 – тертя та зношування в машинах / Н. М. Стечишина ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 20 с.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі – підвищенню корозійно-механічної зносостійкості металів в специфічних середовищах технологічних процесів переробки молока і молокопродуктів нанесенням композиційних електролітичних покриттів (КЕП) та безводневим азотуванням в тліючому розряді (БАТР) з автономними і взаємозв`язаними енергетичними режимами насичення.


Моделі та методи управління ресурсами виробничих проєктів рослинництва

Б51339

005.8

П12

Падюка, Роман Іванович. Моделі та методи управління ресурсами виробничих проєктів рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 – управління проектами та програмами / Р. І. Падюка ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : [б. в.], 2021. – 24 с. : табл.

У дисертаційній роботі розв`язано важливу науково-прикладну задачу підвищення ефективності управління ресурсами у виробничих проєктах рослинництва завдяки розвитку системно-ресурсної концепції та розробленню моделей і методів, які ґрунтуються на врахуванні особливостей реалізації зазначених проєктів, їх проєктного середовища та формують інструментарій ініціації та планування зазначених проєктів за обмежених ресурсів.


Економіко-математичне моделювання розвитку виробничо-транспортних систем

А45136

519.86

Х73

Холоденко, Анатолій Михайлович. Економіко-математичне моделювання розвитку виробничо-транспортних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А. М. Холоденко ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 42 с.

Дисертацію присвячено встановленню закономірностей оптимального розвитку виробничо-транспортних систем різної конфігурації, за різних критеріїв оптимальності та варіантів конкуренції та інтеграції учасників за умов інформаційної симетрії та асиметрії.


Моделі оптимального управління функціонуванням ланцюгів поставок в умовах невизначеності та ризику

А45131

519.8

К93

Куруджи, Юлія Володимирівна. Моделі оптимального управління функціонуванням ланцюгів поставок в умовах невизначеності та ризику :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ю. В. Куруджи ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 20 с.

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо оптимізації управління функціонуванням ланцюгів поставок в умовах невизначеності та ризику.


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету

П1094-5(2020)

378.4(477.43)

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за наук. ред. С. Д. Максименко, відп. ред. Л. А. Онуфрієва; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Медобори-2006, 2008 – .

Вип. 5 : Серія : Екологія / відп. ред. Л. Г. Любінська. – 2020. – 160 с.

У Віснику висвітлено результати досліджень актуальних проблем у галузі екологічної безпеки та економіки природокористування, біорізноманіття та заповідної справи, екології людини та соціуму, екобіотехнології і сільськогосподарської екології, екологічної культури, освіти та виховання. Видання розраховане на широке коло наукових і науково-педагогічних фахівців в сфері екології та суміжних наук, аспірантів, магістрантів, студентів.


Економіка ХХІ століття

П1068-2 (2020)

332.14(477)

Е45

Економіка ХХІ століття: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. Вип. 2 / Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого Володимира ; гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во МАУП, 2020. – 210 с.

У збірнику висвітлено актуальні проблеми теоретичних та практичних засад забезпечення прийняття управлінських рішень. Розглянуто основні проблеми інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.

Рекомендовано науковцям, викладачам, учителям, студентам та всім, хто цікавиться економічною наукою. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com