Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу виробничої літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділулистопад 2020 року

Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва

А39062-6 (2019) 636

С76

Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва [Текст] : матеріали VІ міжнар. наук. конф. студент. та учнів. молоді, 29-30 жовтня 2019 року / М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т ; гол. ред. В. С. Строяновський. - Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2019. - 292 с.

Збірник подає матеріали VI міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді «Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва», яка відбулася 29-30 жовтня 2019 р. у Кам`янці-Подільському на факультеті ветеринарної медицини і технологій.


Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти

Б50914 338(477)

А43

Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : тези доп. VI міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 трав. 2020 р., м. Хмельницький / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т ; редкол. М. А. Йохна, Н. М. Тюріна, І. В. Бабій та ін. - Хмельницький : ХНУ, 2020. - 261 с.

Краєзнавчий посібник містить тези про сучасні проблеми економіки та управління організаціями, функціональні моделі менеджменту, управління ЗЕД, економічною безпекою, конкурентоспроможністю організацій.

Для керівників підприємств, викладачів, фахівців економічної галузі та студентів ЗВО.


Основа взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань

А44635 006.01

Ж51

Желєзна, Алла Олексійовна. Основа взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань [Текст] : навч. посіб. / А.О. Желєзна, В.А. Кирилович ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2018. - 796 с.

У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу згідно з типовою навчальною програмою, навчально-методичною літературою та нормативно-технічною документацією.

Матеріали розраховані на студентів технічних вузів, викладачам технічних ліцеїв, а також інженерно-технічним працівникам приладо- та машинобудівних виробництв.


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П1118-15 (2020) 378.4(478.43)

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Подільський : Сисин О. В., 2011 .

Вип. 15 : Економічні науки / гол. ред. І. В. Ящишина. - 2020. - 418 с.

Вісник містить статті, які відображають результати наукового доробку вітчизняних та іноземних вчених. Досліджено окремі аспекти сучасної економічної теорії, інноваційних перетворень економіки, обліку, аналізу, оподаткування та контролю, проаналізовано особливості управління людським капіталом, а також проблеми розвитку суб`єктів господарювання різних галузей економіки, зокрема індустрії гостинності.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної економіки.


Безпека життєдіяльності

А44633 51.2

Б38

Бедрій, Ярослав Іванович. Безпека життєдіяльності [Текст] : Навчальний посібник - Київ : Кондор,, 2019. - 286 с.

Курс БДЖ (безпеки життєдіяльності) ґрунтується на знаннях інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології цивільної оборони. Це наука про комфортну та безпечну взаємодію людини з середовищем, в якому вона перебуває.


Моє життя та робота

Б50847 629.33(73)

Ф79

Форд, Генрі. Моє життя та робота [Текст] / Г. Форд; пер. з англ. А. Асман. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 312 с. - (Державна програма 2019).

Захоплива розповідь про життя та роботу Генрі Форда від нього самого. Генрі Форд – американський промисловець, засновник «Форд Мотор Компані» та спонсор розробки конвеєрної технології масового виробництва. У своїй книзі він детально описує, яким чином досягнув успіху у виробництві наймасовішого автомобіля світу.


Організація виробництва: теорія і практика

А44647 658.51

Г27

Гевко, Іван Богданович. Організація виробництва: теорія і практика [Текст] : підручник / І. Б. Гевко, А. О. Оксентюк, М. П. Галущак. - Київ : Кондор, 2019. - 178 с.

Розглянуто основи організації виробництва, висвітлено проблеми створення і освоєння нової техніки, методи планування та шляхи вдосконалення підготовки виробництва, основи організації виробничого процесу в просторі і часі, організація потокового виробництва, створення автоматизованих і автоматичних потокових ліній. Значна увага приділена управлінню якістю продукції та шляхами її підвищення.

Підручник призначений для студентів інженерних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Упровадження STEM - освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів

Б50760 37.013

У67

Упровадження STEM - освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів [Текст] : метод. рек. / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна та ін. ; Нац. Акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2019. - 80 с.

Автори цього видання визначають та окреслюють особливості, теоретичні та практичні аспекти з упровадженням STEM-освіти в Україні, пропонують моделі інтеграції формальної та неформальної освіти, передусім, для обраних учнів, які в майбутньому можуть стати основою трансформаційних процесів для освіти загалом. Розкрито особливості освітніх STEM-проєктів, продемонстровано їх застосування на конкретних прикладах.

Посібник спрямовано на формування більш глибокого розуміння новітніх тенденцій в освіті, які покликані підготувати нове покоління до вимог сучасної економіки. Видання призначено для вчителів, викладачів, методистів, студентів закладів вищої освіти та всіх зацікавлених цим питанням.


Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal

А44634 004.43

Ш65

Шищук, Вадим Володимирович. Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal [Текст] : навч. посіб. / В. В. Шищук. - К. : Кондор, 2019. - 225 с.

В посібнику розглядаються основи програмування на базі алгоритмічної мови Pascal. Наведено теоретичні відомості та методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з базових тем. Розкрито принципи та наведено приклад складання та оформлення документації до програм.

Посібник призначений для студентів напряму «комп`ютерні науки», а також всім, хто бажає оволодіти знаннями та практичним досвідом написання програм на мові Pascal.


Наукові розробки, передові технології, інновації

А44670 330.3

Н34

Наукові розробки, передові технології, інновації [Текст] : зб. наук. праць та тез наук. доп. за Матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 травня 2019 р. / Східноєвроп. центр фундамент. дослідж., Полтав. держ. аграр. акад. - Прага : Nemoros s. r. o., 2019. - 336 с.

Збірник наукових праць розкриває питання збільшення числа передових технологій, відкриттів і перспективних розробок шляхом просування ідей з наукових лабораторій до ринку. Тези висвітлюють програми надання підтримки широкому спектру інноваційної діяльності, від наукових досліджень до демонстраційних проектів та інновацій, готових до виходу на ринок.


Фінанси страхових організацій

Б50909 368(477)

Х95

Хрущ, Ніна Анатоліївна. Фінанси страхових організацій [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Л. О. Матвійчук. - Хмельницький : ХНУ, 2020. - 275 с.

Наведені фінансові основи діяльності страхових організацій в Україні; особливості кругообігу грошових коштів страховиків; порядок формування і розміщення страхових резервів та формування фінансових результатів страхових організацій, особливості їх оподаткування; зміст та значення фінансової надійності та платоспроможності страховиків.

Для студентів, аспірантів, викладачів, економічних дисциплін та керівників і персоналу страхових організацій.


Теорія і практика моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

А44572 377

Г51

Гириловська, Ірина Вікторівна. Теорія і практика моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників [Текст] : монографія / І. В. Гириловська ; Нац. Акад. пед. наук України. - Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. - 304 с.

У монографії представлені результати наукового пошуку та практичні шляхи розв`язання проблеми створення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Презентується авторська концепція моніторингу, процесуальна дворівнева модель моніторингу, розгорнута програма моніторингових заходів, методика проведення моніторингу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Монографія адресується керівникам і педагогам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівникам навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, науковцям та менеджерам професійної освіти.


Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна

В5782 339.9(100+477)

Г54

Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна [Текст] / Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова (Центр Разумкова); наук. ред. В. Юрчишин. - Київ: Заповіт, 2018. - 202 с.

Пропоноване видання є збіркою аналітичних матеріалів, яка, по суті, є логічним продовженням попередньої (навесні 2017р.) публікації Центру Разумкова «Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання».

В цьому виданні представлені позиції провідних вітчизняних фахівців стосовно складних, часто суперечливих, процесів і тенденцій як у зовнішньоекономічній та інтеграційній сферах, так і монетарних й фіксальних складових, у тому числі таких, що безпосередньо впливають чи проявляються в українському економічному середовищі. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com