Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2023 року

Археологія & фортифікація України

УДК 63.4(4УКР-4ХМЕ)

А87

Археологія & фортифікація України : зб. матеріалів. IV Всеукр. наук.-практ. конф. Кам`янець-Поділ. держ. іст. музею-заповід., присвяч. 180-й річниці від дня народження Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834-1908) / Хмельниц. облдержадмін., Кам`янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. В. С. Травінський, Р. В. Йолтуховский, Н. М. Рибчак. - Кам`янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 400 с.

Видання розраховане на науковців, працівників музейної сфери, викладачів суспільних дисциплін і студентів.


 Східне пограниччя Європи

УДК 94(477-89Под)

В 23

Ващук, Дмитро Петрович. Східне пограниччя Європи : Український фронтир у добу пізнього середновіччя: / Д. П. Ващук, Б. В. Черкас. - 2-ге вид., випр. і доп. - Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2022. - 188 с.

У праці висвітлено окремі сторінки історії України доби пізнього середньовіччя. Цей період нівальний з огляду на те, що саме тоді відбувається ренесанс українських князівств.


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету

УДК 94(477.43)

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Вісник наукових робіт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Поділ. : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008 - Вип. 14 : Історичні науки : присвяч. 70- річчю від дня народж. професора О. М. Завальнюка / ред. А. Г. Філінюк. - 2021. - 272 с.

До 70-літнього ювілею професора і провідного історика кафедри історії України Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. Завальнюка з ініціативи її завідувача 30 листопада 2021 р. в університеті відбулася надзвичайно представницька Всеукраїнська науково-практична конференція.


Вісник Клубу ім. Сергія Виноградського

УДК 908(477.43)

В 53

Вісник Клубу ім. Сергія Виноградського The Herald of Serhiy Winogradsky Club : щоріч. дослід. звіт. Вип. 2 (2023)

У запропонованому Вашій увазі другому видані Вісника Клубу Сергія Виноградського подані спроби думливого прочитання академічної спадщини генія природознавства.


Гагенмейстерські читання

УДК 7(477.43)

Г12

Гагенмейстерські читання : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., М. Кам`янець-Подільський, 1-2 грудня 2022р. : до 135-ліття від дня народження Володимира Гагенмейстера / редкол.: С. Копилов, Н. Урсу, Р. Шмагало та ін. - Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2023. - 156 с.

Пропоноване видання містить тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Гагенмейсьтерські читання». До 135-ліття від дня народження Володимира Гагемайста».


Українські вчені та політкомісари

УДК 378.4(477.43-21)

З-13

Завальнюк О. М. Українські вчені та політкомісари в історії Кам`янець-Подільського інституту (1921–1930 рр.): персональний вимір: монографія / О. М. Завальнюк, Д. Р. Яблонська. – Кам`янець-Подільський : Друкарня Рута, 2022. – 408 с.

У виданні подано короткий нарис про десятирічну історію Кам`янець- Подільського інституту народної освіти, представлено понад три десятки портретів керівників, комісарів, українських вчених, які у різний час працювали в цьому виші і творили перший досвід підготовки радянських педагогічних кадрів та реалізовували певні наукові завдання.


Іван Огієнко і сучасна наука та освіта

УДК 001(477.43)

О-36

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. / відп. ред. В. П. Атаманчук, гол. ред. Л. М. Марчук; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук.-дослід. центр огієнкознавства. - Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015 - Вип. 19 : Серія історична та філологічна. - 2022. - 284 с.

До збірника увійшли матеріали, присвячені узагальненню історичних, лінгвістичних, літературознавчих і дидактичних аспектів сучасних новітніх наукових досліджень; системі формування духовного потенціалу сучасної молоді.


народжені війною

УДК 821.161.2(477.43)

І-85

Ісаєва М. С. Вірші, народжені війною: поезія / М. С. Ісаєва. – Дніпро : Середняк Т. К., 2023. – 80 с.

«Вірші народжені війною» – третя збірка Мальвіни Ісаєвої. Душа поетеси відгукнулася на біль і крик українців. Серце рветься від людських страждань, душа волає до Бога про допомогу!


Мелодія вальсу

УДК 821.161.2(477.43)

І-85

Ісаєва М. С. Мелодія вальсу: поезія / М. С. Ісаєва. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2023. – 100 с.

«Мелодія вальсу» – друга поетична збірка Мальвіни Ісаєвої, удосконалена й доповнена.


Князі Острозькі

УДК 94(477.82-89Вол)

Л 67

Ліщук Д. С. Князі Острозькі: сторінки історії. До 500-річного ювілею В.-К. Острозького. Вид. 2-ге, доповн. і перероб. – Чернівці, 2020. – 180 с.

У виданні викладено матеріал про родовід, життя, державну та військову діяльність роду князів Острозьких у ХІV – на початку ХVІІ ст. Більш детально висвітлюється життєвий шлях і військова діяльність Костянтина Острозького як полководця і його сина – Василя, державного діяча, просвітителя, воєначальника.


Старокостянтинівський край у вирі Другої світової війни

УДК 94(477.43)

Л 67

Ліщук Д. С. Старокостянтинівський край у вирі Другої світової війни 1939 – 1945 рр. / Д. С. Ліщук ; Укр. ін-т воєнної історії. – Київ : [б. в.], 2019. – 216 с.

У книзі автор, крізь призму другої світової війни, висвітлює події, які відбувались на теренах України і безпосередньо у Старокостянтинівському краї Кам’янець-Подільської (нині Хмельницької) області.


Наукові праці Кам`янець-Поділ. держ. ун-ту

УДК 94(477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець-Поділ. держ. ун-ту : Кам`янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Т 38: До 70-річчя від дня народження професора Миколи Петрова. 196 с.

Про вченого професора Миколи Петрова, ставлення до нього, як до талановитого вченого – видатного дослідника середньовічної і раньомодерної історії Поділля.


Огієнкознавство

УДК 016 : 929(477.43)

О-36

Огієнкознавство (1927-2021 рр.): наук. -допоміж. бібліогр. покажч. змісту / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. С. А. Копилов ; уклад. Г. Гайшук. - Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2022. - 184 с.

Покажчик містить бібліографію праць про багатобічні аспекти діяльності Івана Огієнка (митрополита Іраліона) – церковного, державного та громадського діяча, просвітителя, видавця, ученого.


Знаки

УДК 821.161.2(477.43)

П 80

Прокоф`єв, Іван Знаки: поезія / Іван Прокоф`єв. - Кам`янець-Подільський : Сисин О. В., 2023. - 200 с.

Нова поетична книжка Івана Прокоф`єва відзначається широким діапазоном художнього осягнення життя природи і людини. Автор прагне відкрити читачеві прихований зміст явищ і процесів, проявити глибині течії у внутрішньому світі сучасника.


Облудниця

УДК 821.161.2(477.43)

С16

Саліпа, Ольга Ігорівна. Облудниця : роман / О. Саліпа. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля , 2023. - 320 с.

Майбутнє Корнелелії батьки розпланували наперед. Після закінчення медінституту прилаштували б доньку на хорошу роботу, щоб жила щасливо й горя не знала.

Про життя та долю Корнелеії.


Хмельницькі краєзнавчі студії

УДК 908(477.43)

Х65

Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб. Вип. 39 / / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац. сп. краєзнавців України; Центр дослідж. історії Поділля та ін. ; гол. ред. кол.: Л. В. Баженов, ред. В. Г. Байдич, Ю. І. Блажевич та ін. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2023. – 222 с.

Збірник містить наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.


Хмельниччина в контексті модернізаційних та трансформаційних процесів XX – початку ХХІ століття

УДК 94(477.43)

Х 65

Хмельниччина в контексті модернізаційних та трансформаційних процесів XX – початку ХХІ століття: матеріали всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 26 травня 2023 р.) / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2023. – 257 с.

У збірнику вміщенні повідомлення, виголошені авторами, в якості доповідей на всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції «Хмельниччина в контексті модернізаційних та трансформаційних процесів ХХ – початку ХХІ століття», в яких розкрито різні методологічні рефлексії, проблеми політичної, економічної та соціальної історії краю.


Євреї на Україні

УДК 94(477)

Ш 52

Шестопал М. М. Євреї на Україні : іст. довідка / М. М. Шестопал ; упоряд. і передм. В. В. Яременко. – Київ : МАУП, 2002. – 240 с.

У книзі автор розповідає про звичаї та традиції єврейства від давнини до сучасності; на широкому фактичному матеріалі розглядає зокрема історичні пласти співжиття євреїв та українців, розмірковує над першопричинами так званого антисемітизму, подає свій погляд на сіонізм як різновидність расизму, спростовує міф про буцімто зоологічну ненависть до євреїв, якої в українського народу не було й немає сьогодні.


Нариси історії культових споруд Теофіпольщини

УДК 2(477.43)

Я 14

Яблонський В. В. Нариси історії культових споруд Теофіпольщини (XV – початку XXI ст.) / В. В. Яблонський. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2020. – 100 с.

У запропонованому нарисі на основі доступних документів і матеріалів висвітлюється історія католицьких, православних та іудейських культових споруд Теофіпольщини (XV– початку ХХІ ст.).


Нариси історії культових споруд Теофіпольщини

УДК 2(477.43)

Я 14

Яблонський В. В. Нариси історії культових споруд Теофіпольщини (XV – початку XXI ст.) / В. В. Яблонський. – Дніпро : Середняк Т. К., 2022. – 258 с.

У запропонованому нарисі на основі документів і матеріалів висвітлюється історія православних, греко-католицьких, ЄХБ та іудейських культових споруд Теофіпольщини (XV – початку ХХІ ст.). 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com