Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2021 року

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

П1124-17( 2021) 376

А43

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред. М. К. Шеремет. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 264 с.

У збірнику висвітлюються питання спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.


Історія економіки та економічної думки

А45235 330.8

Б75

Боднарчук Т. Л. Історія економіки та економічної думки : навч.-метод. посіб. / Т. Л. Боднарчук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 122 с.

У навчально-методичному посібнику запропоновано опорний конспект до тем дисципліни, тренувальні тестові завдання, логічні та аналітичні вправи для закріплення теоретичних знань у студентів; подано методичні рекомендації до виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи.


Психологія конфлікту

А45229 316.48

В23

Ващенко І. В.Психологія конфлікту : метод. рек. для студ. / І. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 90 с.

У методичних рекомендаціях до курсу «Психологія конфлікту» наведено тематичний план занять з курсу і лекційних занять, методичні вказівки щодо підготовки студента до семінарських занять, виконання завдань самостійної роботи, тематика семінарських занять, перелік питань до заліку, рекомендована література, термінологічний словник та словник персоналій. Основний акцент у змісті курсу зроблено на вивченні економічних та організаційних конфліктів, теорії і практиці їх урегулювання.


Підготовка тексту наукової психологічної статті

45237 378.14

В23

Ващенко І. В. : метод. рек. для студ. / І. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 56 с.

У методичних рекомендаціях розкрито загальну характеристику наукової статті, аргументовано доцільність організації наукової діяльності, висвітлено кожен етап при написанні наукової психологічної статті (вибір теми наукової роботи, назва статті, анотація, ключові слова, вступ, підбір, вивчення та огляд літератури, основна частина (методологія, результати), висновки, перспективи подальших досліджень, список літератури). Методичні рекомендації розроблено з метою надати допомогу студентам освітнього рівня магістр у підготовці тексту наукової психологічної статті та її оформлення відповідно до Програми навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П1039-19,20(2020) 796.01

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наук. вид / ред. Г. А. Єдинак; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2008. –

Вип. 19 : Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини. – 2020. – 72 с.

Вип. 20 : Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини. – 2021. – 68 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.


Енциклопедичний словник з арт-терапії

Б51461 364.622

Е64

Енциклопедичний словник з арт-терапії : словник / Арт-терапевтич. асоц. ; авт. кол. О. Л. Вознесенська [та ін.] ; за заг. наук. ред. О. Л. Вознесенської. – Київ : Назаренко Т. В., 2017. – 312 с.

Енциклопедичний словник є першим в Україні академічним довідковим виданням з арт-терапії, яка є потужним методом зцілення і розвитку особистості за допомогою творчості та мистецтва. Всебічний аналіз стану розвитку арт-терапії в світі надав можливість вибудувати в словнику цілісну ґрунтовну систему знань: статті описують основні поняття арт-терапії, її напрями, форми роботи, механізми дії, базові техніки, методики; представляють персоналії в галузі арт-терапії. У підготовці статей використані класичні матеріали з арт-терапії зарубіжних фахівців і новітні розробки та дослідження вітчизняних арт-терапевтів. Метою видання є допомога в структуруванні і впорядкуванні знань щодо термінів та методів арт-терапії, розвиток психологічної культури і професійної компетентності фахівців соціономічних професій, підвищення ефективності надання психолого-педагогічної допомоги людині.


Математика. Комплексне видання.

Б51455 51

І-89

Істер О. С.Математика. Комплексне видання. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО та ДПА : посібник / О. С. Істер. – Кам`янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2021. – 584 с.

Матеріал довідника сформовано відповідно до чинних програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України та програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Посібник містить теоретичні відомості до всього курсу алгебри і геометрії. Матеріал проілюстровано достатньою кількістю прикладів з повним розв`язанням. У кінці кожного тематичного розділу запропоновано тести різного рівня складності, призначені для самостійної підготовки учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з математики. У посібнику наведено три тренувальні комплексні тести у форматі ЗНО (два тести рівня стандарту та один тест рівня стандарту та профільного рівня). Пройти тестування можна також у смартфоні або з допомогою комп`ютера, а також дізнатися кількість отриманих балів. На сайті видавництва http://abetka.in.ua/ подано детальне розв`язання усіх завдань, наведених у посібнику. Матеріал посібника може використовуватися для проведення тематичного оцінювання знань.


Стратегічна панорама

П1225-1-2(2020) 327(477)

С83

Стратегічна панорама : наук. журнал. № 1-2`2020 / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; гол. ред. О. В. Литвиненко. – Київ : НІСД, 2020. – 100 с.

Видання публікує результати наукових досліджень з проблемних питань національної безпеки держави, міжнародних відносин.


Аттило і Україна

А45232 94(477)

С85

Стрілецький І. В. Аттило і Україна : дослідження / І. В. Стрілецький. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2021. – 180 с

Автор цієї книжки протягом сорока років проводив дослідження історичного минулого нашої держави і зв`язок її з великим воїном та дипломатом, імператором найбільшої імперії світу Аттилою (Гатило). Книга перша, в якій описані історичний період життя великого полководця, його столиця Кита Гора, навчання в Римі та інші цікаві подробиці з минулого нашої рідної землі – України та її столиці – міста Києва.


Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини ХХ століття

Б51459 821.161.2.09

С89

Супрун В. М. Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини ХХ століття : монографія / В. М. Супрун. – Вінниця : Твори, 2020. – 416 с.

Монографія являє собою перше у вітчизняному літературознавстві системне аналітико-синтетичне дослідження жіночої прози української діаспори середини ХХ ст., здійснене з урахуванням аксіологічних, гендерно-ідентичних, ментально-духовних, соціально-історичних та еміграційно-дисперсних детермінантів. На основі наукового осмислення корпусу творів фемінної епіки реконструйовано жіночу картину світу з характерними їй ментальними цінностями.


Український націоналізм у сучасному ідеологічному протистоянні

А44093-8 329.17

У45

Український націоналізм у сучасному ідеологічному протистоянні : зб. матеріалів VIІІ Бандерівських читань / Недерж. аналіт. центр «Укр. студії стратег. Досліджень» ; упоряд. Т. О. Бойко [та ін.]. – Київ : Недерж. аналіт. центр «УССД», 2021. – 352 с. – (Бандерівські читання ; VIІІ).

До збірника увійшли матеріали виступів учасників VIІІ Бандерівських читань. Тематикою обговорення стали проблеми співвідношення національної ідентичності та транснаціональних процесів; українського націоналізму та нових викликів сучасності.


Макроекономіка

А45236 330.1

Я98

Ящишина І. В.Макроекономіка: практикум : навч. посіб. / І. В. Ящишина, В. Б. Буторіна [та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 172 с.

Вивчення курсу макроекономіки дозволяє сформувати сучасне економічне мислення на рівні національної економіки як інтегрованої системи господарювання. У навчальному посібнику запропоновано тести, різнорівневі задачі та вправи, завдання тренувального та аналітичного характеру для закріплення теоретичних знань і отримання практичних навичок у студентів економічних та неекономічних спеціальностей. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com