Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділутравень 2021 року

Б51364-1, 2

930.85(477)

А72

Антропологічний код української культури і цивілізації : монографія у 2 кн. / О. О. Рафальський, Я. С. Калакура, В. П. Коцур та ін. ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020.

Кн. 1. – 432 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Кн. 2. – 536 с. – Бібліогр. в кінці розд.

З`ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов`язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації – суспільство. Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасного світу, парадигма «руского міра», коду так званої «общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів. Видання розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.


Б51353

316.3

А84

Арріллага-Андрессен Л. Благодійність 2.0. Змінюй світ ефективно : рекомендації / Л. Арріллага-Андрессен ; пер. з англ. К. Гуменюк. – Київ : Пабулум, 2020. – 456 с.

Книга розкаже вам усе, що ви хотіли знати про філантропію. Вона стане в пригоді не лише активним доброчинцям, а й кожному, хто хоче робити добрі справи, однак не знає, з чого почати. У цьому виданні ви знайдете описи різних підходів до благодійності, способи зробити її ефективнішою та варіанти комфортного впровадження благодійності у ваше життя, дізнаєтесь про міжнародні практики та всесвітні благодійні програми, а також прочитаєте історії успішних доброчинців. Авторка наводить багато прикладів, коли філантропія позитивно впливає на суспільство, як у локальних, так і глобальних масштабах.


А45121

027.53(477.43)

А90

Аспекти діяльності публічних бібліотек : зб. матеріалів / Департамент інформ. діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ; ред. Н. М. Синиця, В. В. Маковська ; відп. за вип. К. А. Чабан. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. – 208 с.

Збірник матеріалів включає напрацювання бібліотечних працівників, створених під час карантинних обмежень при віддаленому режимі роботи. Матеріали розкривають різні аспекти діяльності бібліотек, теоретичні та практичні основи надання користувачам інноваційних послуг та сервісів.


А45004

94(477-89Под)

Б16

Баженова С. Е. На пограниччі культур. Культурне і громадсько-політичне життя польського населення Правобережної України у ХІХ – на початку ХХ ст. : монографія / С. Е. Баженова, Л. В. Баженов, С. І. Оліпер ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, М-во освіти і науки України. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 456 с.

У монографії розглядаються питання соціально-економічного і політичного становища польського населення у Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ ст., її активну участь в культурному житті регіону в контексті діяльності «української школи» в польській літературі, внеску у розвиток науки, мистецтва, шевченкознавства, польської періодики, діяльності польських громадсько-культурних товариств і осередків. Розглянуто також українсько-польські культурні зв`язки і взаємовпливи.


А45000

373.3

Б82

Борисова Т. В. Технології вивчення мистецтва у початковій школі : навч.- метод. посіб. / Т. В. Борисова ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 96 с. – Бібліогр. : с. 90-95.

У навчально-методичному посібнику висвітлюються актуальні для педагогіки початкової школи питання технологічного забезпечення процесу мистецького навчання і виховання молодших школярів. Розкриваються концептуальні засади, зміст і структура, специфіка проведення інтегрованих уроків мистецтва. Пропонуються дієві методичні алгоритми формування у молодших школярів широкого спектра життєвих компетентностей шляхом залучення їх до активної пізнавальної, практичної, художньо-творчої діяльності у царині різних видів мистецтва.


Б51363

347.61/.64

В21

Ватрас В. А. Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики : монографія / В. А. Ватрас ; М-во освіти і науки України, ХУУП. – Хмельницький : Поліграфіст – 3, 2020. – 824 с. – Бібліогр. : с. 743-823.

Монографія присвячена дослідженню найбільш проблемних аспектів теорії та практики джерел сімейного права, в тому числі їх правової природи, загальних та спеціальних ознак, основних критеріїв класифікації, а також сутності окремих джерел сімейного права. У роботі подано ґрунтовний аналіз великого обсягу законодавчих, наукових джерел та судової практики у цій сфері. Це наукове дослідження сприятиме вдосконаленню чинного сімейного законодавства у частині правового регулювання сімейних відносин та практики застосування джерел сімейного права, а також поглибленню розуміння сутності поняття «джерела сімейного права» як однієї з найбільш фундаментальних правових категорій.


Б51350

305(477)

Г34

Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі : практ. посіб. / Проєкт "Гендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова ; авт. кол. Т. Іваніна та ін. – Київ : Віваріо, 2020. – 88 с.

Пропонований практичний посібник розроблений на допомогу головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим учасникам бюджетного процесу для врахування гендерних аспектів у процесі планування, реалізації та звітування про виконання програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Метою посібника є створення цілісного бачення застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, розкриття особливостей та практичних аспектів методики проведення гендерного аналізу бюджетних програм.


Б51344

305(477)

Г34

Ґендерний вимір пандемії COVID-19 : аналіз / Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова. – Київ : Віваріо, 2020. – 46 с.

Пандемія COVID-19 завдає відчутних ударів не тільки світовій фінансово-економічній системі, але й суттєво впливає на права людини та ґендерну рівність. Як свідчить попередній досвід, жінки і чоловіки по-різному відчувають наслідки кризових ситуацій. Якщо рішення є ґендерно сліпими, вони мають довготривалий вплив на доступ жінок та чоловіків до ринку праці, рівень безробіття, доходів, розподіл часу на виконання продуктивної та репродуктивної праці, споживання, процес прийняття рішень тощо.


Б51346

305(477)

Г34

Ґендерно-орієнтоване бюджетування : поради / Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова. – Київ : Віваріо, 2018. – 30 с.

Посібник розповідає про врахування потреб жінок і чоловіків із різних соціально-економічних груп на всіх етапах бюджетного процесу.


Б51365

821.161.2

Г70

Горобець Н. І. Білі янголи : поезія / Н. І. Горобець. – Вінниця : Твори, 2020. – 180 с.

«Білі янголи» – друга збірка віршів Наталії Горобець. Тематично вона тісно переплетена з життям та особистою долею авторки, оскільки доречно і вміло оспіваний поетесою образ «білих янголів» – людей в білих халатах, проектується на сьогоднішній день в українських лікарів, які в повному розумінні цього слова знаходяться на передовій.


А45127

821.161.2.09

Г83

Григорчук М. І. Куди йдеш, Україно? : відгуки, огляди, рецензії / М. І. Григорчук. – Київ : Укр. письменник, 2020. – 280 с.

Книга складає літературні відгуки, огляди та рецензії на актуальні твори письменників сучасності: Марії Матіос, Віри Вовк, Романа Іваничука, Дмитра Павличка, Юрія Щербака, Богдана Гориня, Михайла Слабошпицького, Івана Корсака, Григорія Гусейнова, Василя Рубана, Ярослава Мельника, Софії Андрухович. Герої творів цих авторів діють за певних історичних обставин, що дозволить читачеві не тільки зануритися в минуле, а й проаналізувати сучасне та заглянути в майбутнє. Збірка містить чимало фактичного матеріалу, корисного для аналізу буття нашого народу та його історичної долі.


Б41888-4(42) 2020

314.15(477)

Д31

Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика : наук. журн. 4(42)/2020 / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України ; гол. редкол. Е. М. Лібанова та ін. – Київ, 2020. – 168 с.

Публікує дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії та практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці.


Б51357

338.2(477)

Д39

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / за наук. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2020. – 196 с. – Бібліогр. в кінці розд.

У науковій доповіді проаналізовано перебіг децентралізації в Україні загалом та в окремих регіонах зокрема. Сформовано дорожню карту завершення реформи в 2020 р. Представлено умови проведення чергових виборів до органів місцевого самоврядування. Розглянуто низку актуальних питань реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації і субсидіарності. Запропоновано підходи до створення інституту нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Показано ступінь інтегрованості регіональної політики України до регіональної політики Євросоюзу на основі аналізу врахування принципів регіональної політики ЄС в Україні. Розглянуто вплив реформи децентралізації на формування політики регіонального розвитку і запропоновано системні підходи до інтеграції цих напрямів політики держави. Сформовано підходи щодо оцінювання впливу децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів, наведено приклади розкриття потенціалу децентралізації для розвитку окремих регіонів. Укладено рекомендації стосовно реалізації Цілей сталого розвитку на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку. Запропоновано низку рекомендацій щодо успішного продовження реформи децентралізації та перетворення її на стимул формування ефективної політики регіонального розвитку.


А45133

37.018.4

Є27

Євтушенко Н. В. Системи підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / Н. В. Євтушенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2021. – 40 с.

У сучасних умовах реформування загальної середньої освіти, впровадження ідей Нової української школи, Державних стандартів базової середньої освіти виникає необхідність оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів для забезпечення належної якості природничо-математичної освіти (STEM-освіти), оскільки природничі науки і математика суттєво впливають на соціально-економічний розвиток держави, розбудову й підтримку українських наукоємних і високотехнологічних галузей.


Б51359

342.721(477)

З-12

Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19): особливості і шляхи удосконалення : дослідження / Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2020. – 60 с.

Важливу роль у процесі становлення України як демократичної, соціальної та правової держави відведено забезпеченню прав і свобод людини, зокрема створенню гідних умов її життя. Саме тому права і свободи людини та їх гарантії покликані визначати зміст і спрямованість діяльності сучасної Української держави, всіх її органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб. Це дослідження може розглядатися як перший етап у процесі пошуку оптимальних механізмів захисту прав і свобод громадян та їх повноцінної реалізації, а також особливостей функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інститутів прямої демократії та громадянського суспільства в цілому в умовах поширення коронавірусної хвороби.


П705-26 (2020)

37.011.3

З-41

Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / гол. ред. П. С. Атаманчук; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 26. Серія педагогічна : Концепція управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-технологічного профілю в STEM-орієнтованому навчальному середовищі. – 2020. – 160 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Матеріали збірника є відображенням результатів наукових досліджень авторів та набутого ними досвіду з управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-технологічного профілю в STEM-орієнтованому навчальному середовищі, як концептуальної основи їх результативної освіти.


Б51354

342.4(477)

К65

Конституція і конституційні зміни в Україні : зб., присвяч. пам`яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред. А. Рачок. – Київ : Заповіт, 2020. – 300 с. : фото. – Бібліогр. в кінці розд.

Збірник присвячено пам`яті відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В. Мусіяки (1946 – 2019 рр.). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу присвячено постаті В. Мусіяки, його науковій та суспільно-політичній діяльності.


Б51352

37.041

К93

Курінський В. О. Українська постпсихологічна автодидактика : лекції / В. О. Курінський ; ПостПсихологіч. ін-т Глобальної Культури. – 2-ге вид. – Київ : Саміт-книга, 2020. – 484 с. – (ПостПсихологія) (Homo Globalis for global culture).

Пропонована книжка знайомить із унікальною та всесвітньо відомою методикою самонавчання, яку застосовують сьогодні люди різноманітних професій та покликань у безлічі галузей. Серед сфер її активного використання – лінгвістика, філософія, точні науки, спорт, оздоровлення, художня та літературна творчість, танець, живопис, спів, музика та інші мистецтва. Систему під назвою ПостПсихологічна Автодидактика понад 20 років тому розробив Валерій Курінський – український філософ, академік, педагог-просвітитель, композитор і виконавець музичних творів, художник і письменник, учений, який використовує в роботі більш ніж 100 іноземних мов. Запропонована ним нова, сперта на модерний науковий ґрунт філософія руху та навичкового розвитку дозволила тисячам людей вільно читати в оригіналі шедеври світової літератури та говорити без акценту багатьма іноземними мовами, почуватися належними сучасній глобальній культурі та знайти своє унікальне призначення, відкрити багаті можливості власної «біології» та духовності. Видання упорядковане на основі лекцій, які В. О. Курінський прочитав 1991 року у Львові, і становить першу з двох частин курсу постпсихологічної автодидактики. Тут містяться також сучасні (2004 – 2005 років) авторські репліки, уривки з інтерв`ю, автобіографічні вставки, що доповнюють і поглиблюють основний текст книжки.


А45132

378.018

М19

Малишевський О. В. Система формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога комп`ютерного профілю : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / О. В. Малишевський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2020. – 40 с.

Зміни в усіх сферах життя, проведення реформ, обумовлених цивілізаційними і соціально-економічними трансформаціями, інтеграція України в європейський освітній простір, здійснювана модернізація системи вищої педагогічної освіти висувають нові вимоги до особистості педагога, зокрема інженера-педагога, рівень професійної підготовки якого має відповідати зрослим вимогам часу. Відповідальність за вирішення означеної проблеми покладається на професійну інженерно-педагогічну освіту, серед важливих завдань якої – цілеспрямоване формування професійної мобільності майбутніх фахівців.


А45140

323.21(477)

М33

Матвієнко В. П. З погляду на світ : роздуми / В. П. Матвієнко. – Київ : Наук. думка, 2020. – 36 с. – (Терен земного життя).

У брошурі автор стверджує, що будь-яке втручання в природу функціонування Всесвіту може призвести до незворотних наслідків як для Всесвіту, так і для тієї його частини, на якій проживає людство – Землі. Цю думку він ілюструє подіями із сьогодення: наслідки руйнівної сили ядерної енергії, створення технології отримання енергії з води, прогресувальне потепління клімату.


Б51355

316.4(477.62)

М65

Місто, з якого почалася війна : зб. дослідж. / Є. Бардяк, М. Білякова, Н. Гриценко та ін. ; за заг. ред. А. Удовенка. – 2-ге вид., доп. – Київ, 2020. – 252 с.

Збірка досліджень присвячена проблемі порушень прав людини у Слов`янську та відновлення миру на Сході України в 2014 – 2018 роках. В основі книги – свідчення цивільних осіб, які стали свідками порушень прав людини чи постраждали внаслідок воєнних дій у місті у квітні–липні 2014 року. У збірці проаналізовано функціонування незаконних в`язниць, переслідування мешканців міста за релігійні переконання, залучення неповнолітніх осіб до збройних формувань, питання примусової праці та торгівлі людьми в місцях несвободи, проблеми обстрілів та мінування об`єктів цивільної інфраструктури. Розглянуто також розгортання проросійської пропаганди в місті, проблеми доступу до медичної допомоги під час окупації та пошуку шляхів примирення після відновлення урядового контролю над Слов`янськом.


В6227

316.347: 2(477)

О-75

Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000 – 2020 рр. : інформ. матеріали / Центр Разумкова. – Київ, 2020. – 110 с.

Розповідається про постійний моніторинг церковно-релігійної ситуації в Україні, зокрема – соціологічний моніторинг стану і тенденцій розвитку релігійності українського суспільства, рівня суспільної довіри до Церкви як соціального інституту, а також громадської думки стосовно ролі релігії і Церкви в суспільному житті, державно-конфесійних і міжконфесійних відносин. Наводяться результати соціологічного дослідження, робиться їх порівняльний аналіз з даними аналогічних досліджень минулих років. Результати досліджень узагальнені в таблицях і діаграмах. Порівняльний аналіз результатів досліджень дозволяє стисло окреслити тенденції розвитку релігійності українського суспільства впродовж останніх 20 років і зробити наступні констатації.


В6224

305(477)

О-75

Основи ґендерно орієнтованого бюджетування : метод. рек. до дисципліни / Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова. – Київ : Віваріо, 2020. – 32 с.

Це найбільший проєкт у світі з впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, метою якого є підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків, жінок та/або їх груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівнях поєднав фінансовий та соціальний аспект бюджету, а також сприяв скороченню ґендерних розривів в Україні.


Б51351

305(477)

П59

Порадник щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в окремих галузях : порадник / Проєкт "Гендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; авт. кол. Т. Іваніна та ін. – Київ : Віваріо, 2020. – 48 с.

Порадник розроблений на допомогу державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування для застосування ґендерно орієнтованого підходу при формуванні та реалізації політики на галузевому рівні. Він містить інформацію щодо ґендерних проблем, які існують в окремих галузях економіки, орієнтовний перелік ґендерних показників та приклади врахування ґендерних аспектів у бюджетних програмах.


Б51345

305(477)

П78

Проблеми ґендерної рівності у галузі охорони здоров`я : поради / Проєкт "Гендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова. – Київ : Віваріо, 2018. – 26 с.

Публікація базується на результатах ґендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів в галузі охорони здоров`я, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Житомирській, Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Закарпатській, Херсонській, Чернівецькій, Миколаївській, Київській областях та в місті Києві. Це комплексний ґендерний підхід в бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за ґендерним принципом.


Б51348

305(477)

П78

Проблеми ґендерної рівності у галузі освіти : поради / Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова. – Київ : Віваріо, 2018. – 30 с.

Публікація базується на результатах ґендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів в галузі освіти, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та в місті Києві. Це комплексний ґендерний підхід в бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за ґендерним принципом.


Б51343

305(477)

П78

Проблеми ґендерної рівності у галузі культури та мистецтва : поради / Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова. – Київ : Віваріо, 2020. – 30 с.

Публікація базується на результатах ґендерного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів у галузі культури і мистецтва, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Житомирській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській областях та в місті Києві. Ґендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі означає врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності). Ґендерний аналіз бюджетних програм сприяє: скороченню ґендерних розривів, підвищенню якості послуг для жінок і чоловіків, ефективному використанню публічних фінансів та сталому розвитку країни.


Б51347

305(477)

П78

Проблеми ґендерної рівності у галузі фізичної культури та спорту : поради / Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова. – Київ : Віваріо, 2019. – 26 с.

Публікація базується на результатах ґендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів у галузі фізичної культури та спорту, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та в Міністерстві молоді та спорту України. ҐОБ – це комплексний ґендерний підхід у бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за ґендерним принципом.


А45130

316.3(477)

Р83

Рудик О. А. Формування механізмів регулювання соціально-трудових відносин в ОТГ у підвищенні якості життя населення : спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук / О. А. Рудик ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 20 с.

Розвиток соціально-трудової сфери та соціально-трудових відносин в територіальних громадах – одна із основних умов підвищення ефективності використання наявного людського капіталу та нарощування людського потенціалу, а, відтак, і один із найважливіших факторів їх стабільного соціально-економічного розвитку. Оскільки функціонування і розвиток соціально-трудових відносин (СТВ) мають інституційне оформлення, то нової актуальності на сьогодні набувають питання дослідження моделей, пріоритетів і механізмів регулювання СТВ в об`єднаних територіальних громадах (ОТГ) для підвищення якості життя населення.


П876-23(2019)

025.1

Р85

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 23 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т рукопису ; ред. Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. І. Попик. – Київ, 2019. – 344 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Черговий, 23-й, випуск збірника продовжує публікацію наукових студій, що презентують архівну та бібліотечну спадщину України через оприлюднення нових джерельних матеріалів. Це статті, що залучають до наукового обігу, зокрема: опис особового архіву видатного українського композитора Л. М. Ревуцького; аналітичні огляди різних напрямів діяльності Національної академії наук України; лінгвістичні та текстологічні характеристики слов`янських рукописів Лествиці Іоанна Синайського із фондів Інституту рукопису НБУВ. Історію книжкових колекцій та зібрань висвітлено в матеріалі, присвяченому проблемі виявлення родових бібліотек Подільської губернії початку ХХ ст. Об`єктами кодикологічного та кодикографічного дослідження стали рукописна пам`ятка римо-католицької гомілетики XV ст. з монастиря св. Еґідія в Нюрнберзі та грецький Евхологіон 1778 р. з колекції надазовських манускриптів В. І. Григоровича з фондів Державної бібліотеки Росії. Спеціальні історичні дисципліни представлені студіями з джерелознавства та історіографії. Публікація значного за обсягом та репрезентативного за змістом комплексу листів відомої української мисткині Олени Кульчицької до мистецтвознавця Стефана Таранушенка дає можливість розширити уявлення про її творчість 1957 року, задуми, що були втілені діячкою згодом, та, власне, про її особистість. Окрім того, збірник представляє рецензію на нове видання з історії Унійної Церкви в Україні та повідомлення стосовно атрибуції двох світлин з фондів Відділу образотворчих мистецтв НБУВ як нових джерел до біографії видатного художника ХІХ – початку ХХ ст. Вільгельма Котарбінського, життя і творчість якого тісно пов`язані з Україною.


В6225

339.2: 061.1ЄС(4+ 477)

С28

Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики : інформ. матеріали / Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2020. – 100 с.

У посібнику оцінюються характер і особливості євроінтеграційної політики влади, здобутки і проблеми на шляху до ЄС, відзначаються внутрішні обставини і зовнішні умови просування України до євроспільноти; розглядаються деякі нові пріоритети взаємодії Києва і Брюсселя, аналізуються передумови активізації секторальної інтеграції у сфері економіки, окреслюються шляхи просування України до ринків ЄС, відзначається ефективність інструментів сприяння секторальній інтеграції; досліджується стан, тенденції і перспективи інтеграції Україна-ЄС в деяких секторах. Зокрема у сферах енергетики, цифровізації, транспорту, банківському секторі, а також у сфері екології; надаються узагальнені висновки і комплекс пропозицій щодо активізації і поглиблення секторальної інтеграції Україна-ЄС.


Б51349

305(100)

С91

Сучасні тенденції розвитку і практики ґендерно орієнтованого бюджетування на світовому, європейському та національному рівнях : тези / Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; кер. проєкту О. Кисельова. – Київ, 2020. – 130 с.

Ця публікація має на меті підвищення знань та спроможності державних службовців, осіб, які приймають рішення, адвокатів ґендерної рівності та активістів громадянського суспільства щодо новітніх тенденцій розвитку та практик ґендерно орієнтованого бюджетування (ҐОБ). Публікація підготовлена на основі презентацій циклу вебінарів міжнародних та національних експертів з проблем управління державними фінансами, аналізу політики та оцінки програм, соціальної інтеграції, ґендерного бюджетування та ґендерного аудиту.


А45134

005.8

Т41

Тимченко Д. О. Моделі та методи управління проєктом створення офісу трансферу технологій у закладі вищої освіти : 05.13.22 – управління проектами та програмами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Д. О. Тимченко ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2021. – 24 с. : табл.

Застосування проєктного підходу дозволить створити на базі закладів вищої освіти (ЗВО) ефективні організаційні підрозділи – офіси трансферу технологій (ОТТ), основне завдання яких полягатиме в управлінні проєктами та портфелями проєктів трансферу технологій з метою налагодження комунікацій між представниками ЗВО та бізнесу, підвищення рівня впровадження науково-технічних розробок у реальний сектор економіки та залучення позабюджетного фінансування. Тому питання управління проєктом створення ОТТ у ЗВО є вкрай важливими та актуальними.


Б51305

159.9

Т66

Трейсі Б. Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час : рекомендації / Б. Трейсі ; пер. з англ. І. Савюк. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 112 с.

Брайан Трейсі – професійний лектор, консультант, голова Brian Tracy International, мільйонер, провідний фахівець у сфері особистісного розвитку, на прикладі свого життя доводить, що бути успішним можливо, причому в будь-якій сфері. Головне – навчитися правильно планувати свій час та організувати роботу, концентрувати увагу на найголовніших задачах, прагнути досягти найкращих результатів у всіх справах, визначати пріоритети, не лінуватися та взяти за правило доводити все розпочате до кінця.


Б51361

374.7(477)

У31

Удосконалення нормативно-правової бази створення системи громадянської освіти в Україні : інформ. матеріали / Центр Разумкова ; авт. кол. Ю. Якименко та ін. – Київ : Заповіт, 2020. – 168 с.

Даний проект визначає цілі та завдання, системні пропозиції до низки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, вміщених у цьому виданні. Також у виданні містяться чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання громадянської освіти, та проекти, що очікують затвердження чи перебувають у процесі розгляду чи обговорення.


П1068-13 (2020)

811.161.2

У45

Українська мова і нація : зб. наук. праць. Вип. 13 / Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого Володимира ; гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во МАУП, 2020. – 116 с.

У збірнику наукових праць вміщено тези, статті науковців, в яких розкрито широке коло мовних проблем: цивілізаційно-культурний розвиток України в контексті сучасних глобалізаційних процесів; українська мова в сучасному інформаційному просторі; нормативно-правові документи щодо мовної політики в Україні на сучасному етапі; державна мовна політика в галузі освіти України; мовне середовище учнівської та студентської молоді: виклики сучасності та ін.


А45142

001

Ф88

Фрідман Т. Дякую за запізнення. Керівництво для оптимістів сучасності : публіцистика / Т. Фрідман ; пер. з англ. Л. Герасимчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 560 с.

Ми живемо в «еру швидкостей». Міжнародний ринок, цифрова глобалізація, матінка-природа – три найвеличніші планетні сили, що перебувають у центрі цього прискорення. На Евересті налагоджено відмінний стільниковий зв`язок, автомобілі рухаються без водіїв, а тим часом зростають рівень вуглецю та рівень води у світовому океані внаслідок танення снігової «шапки» Антарктиди. Наш спосіб життя стрімко трансформується, зміни стосуються п`яти ключових сфер: роботи, політики, геополітики, етики, громади. Світ мчить із шаленою швидкістю, але ми навіть не встигаємо усвідомити куди – до розвитку чи самознищення? Тож саме час трошки… запізнитися. Томас Фрідман пропонує своє бачення того, як жити людству у «вік прискорення», як адаптуватись до інновацій та масштабних змін, вміти вчасно сповільнятися та не втрачати вічні цінності, як налагодити максимально ефективну взаємодію всередині цього суспільства.


Б51360

316.653(470+ 477)

Ф18

Фактор громадської думки у формуванні політики врегулювання російсько-українського конфлікту: можливості та ризики : інформ. матеріали / Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2020. – 48 с.

Громадська думка як форма вияву суспільної свідомості (сукупності уявлень, поглядів, настроїв, почуттів, ідей стосовно певних аспектів суспільного буття) є важливим фактором формування державної політики. Попри особливості, пов`язані з формою державного устрою, суспільними та політичними традиціями, розвитком технологій тощо, ефективність урядування влади великою мірою залежить від здатності враховувати фактор громадської думки у своїй діяльності, розуміння можливостей, обмежень і ризиків як надмірного намагання задовольнити бажання народу, або ж іти проти волі більшості.


В6226

338.12(100+ 477)

Ч-63

Чинники , складові і результати запровадження і реалізації антикризової політики в окремих країнах світу та Україні. Прогноз соціально-економічного розвитку України у 2021 р. : інформ. матеріали / Центр Разумкова ; наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2021. – 200 с. – (Дискусії про економічний розвиток).

У цьому виданні, поряд з аналітичною доповіддю Центру Разумкова, представлені позиції (у т.ч. дискусійного характеру) провідних вітчизняних фахівців-експертів, в яких, поряд з аналізом (анти)коронавірусних міжнародного досвіду і глобальних процесів, увага акцентується на вітчизняних кризових проблемах, здобутках і втратах, що дозволить прояснити раціональне бачення розвитку країни у найближчій перспективі.


Б51341

37.041

Ш57

Шикер Л. В. Психологічні особливості активізації особистісного саморозвитку вчителів в умовах неформальної освіти : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / Л. В. Шикер ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2020. – 20 с.

У сучасному динамічному світі проблема саморозвитку особистості стає дедалі більш актуальною, адже саме завдяки саморозвитку особистість досягає повної гармонії з собою, стає незалежною від умовностей соціуму, вчиться поважати, приймати себе, опановувати внутрішню свободу та легко адаптуватися до змінних умов. Окрім того, саморозвиток сприяє самореалізації в професійній та особистісній сферах життя людини. Особливого значення це явище набуває для вчителів, особистісний потенціал яких має відповідати потребам і вимогам суспільства. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com