Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Ярмарок технічних ідей

Відділ виробничої літератури

Розділи виставки:

 1. Наука на службі виробництва.
 2. Винаходи + інновації.
 3. Новини науки і техніки.
 4. Сучасне будівництво.
 5. Технічні ідеї на сторінках періодичних видань.
all

У соціально – економічному розвитку держави, забезпеченні добробуту народу визначальним є виробництво різних видів техніки товарів та послуг. Галузеві технології і технологічні процеси – основа будь-якого виробництва, діяльність якого безпосередньо впливає на його економічні показники і є головним фактором у розвитку країни в цілому. Без оновлення виробництва, впровадження прогресивних наукоємних інноваційних технологій (інформаційно-комп’ютерних, електронних, плазмо-хімічних, лазерних, біотехнологій) неможливі високі темпи технологічного розвитку. Пріорітетними галузями світового рівня є роботехніка, сенсорні прилади, екологічно безпечні маловідхідні та ресурсозберігаючі технології, використання поновлюваних джерел енергії, телекомунікаційних можливостей космосу.


Література
 1. Основи схемотехніки електронних систем: Підручник/ За ред. В.Г. Бойко.- К.: Вища шк., 2004.- 527 с.: іл.
 2. Голубенко А.Л., Петров А.С. Теория технических систем: Учеб. пособ.- К.: Арістей, 2005.- 240 с.
 3. Шеховцов В.А. Операційні системи.- К.: Видав. Група BHV, 2005.- 576 с.
 4. Дубровська Г.М., Ткаченко А.П. Системи сучасних технологій: Навч. посіб./ За ред. А.П. Ткаченка.- К.: Центр навч. літ-ри ,2004.- 352 с.
 5. Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навч. посіб.- К.:Кондор, 2005.- 716 с.
 6. Желєзна А.М., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2004.- 796 с.

Розділ I. Наука на службі виробництва.
page 1

Важливими напрямками в реалізації стратегії економічного та соціального розвитку України є концентрація наукового потенціалу на вирішення найбільш актуальних науково-технічних проблем, а також застосування тих технологій, які найбільшою мірою підготовлені до використання у виробництві.

Виробничий процес охоплює підготовку засобів виробництва і обслуговування робочих місць, одержання і зберігання матеріалів і напівфабрикатів, транспортування матеріалів, упаковку готової продукції та інші дії, пов’язані з виготовленням продукції, що випускається. Сучасний виробничий процес здійснюється за допомогою засобів виробництва. До них належить технологічне обладнання і технологічне оснащення.


Література
 1. Богуслав В.О., Качан О.Я. Технологія виробництва авіаційних двигунів.- Запоріжжя, вид. ВАТ«Мотор Січ», 2007.- 518 с.
 2. Богуслав В.О. Авіаційно-космічні матеріали та технології.- Запоріжжя, вид ВАТ«Мотор Січ», 2009.- 383 с.
 3. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник/ За ред. М.А. Сологуба.- К.: Вища шк., 2002.- 374 с.
 4. Процишин І.В. Фізичні основи електронних приладів: Навч. посіб.- Хмельницький: ХДУ.- 2004.- 488 с.
 5. Кузьменко А.Г., Любин А.Г. Контактная механика и расчеты на износ опор скольжения: Монография.- Хмельницкий: ХНУ, 2008.- 550 с.
 6. Сторож Б.Д., Мазур М.П. Технологічні основи машинобудування: Навч. посіб.- Івано-Франківськ; Хмельницький: ТУП, 2003.-153 с.
На початок
Розділ II. Винаходи + інновації.
page 2

Капіталовкладення в застаріле, ресурсомарнотратне виробництво й устаткування без інновацій не мають сенсу.

Інновації – це новостворені або вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технологічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного характеру, що поліпшують структуру та якість виробництва.

Інноваційна діяльність спрямована на використання результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. Головним джерелом інновацій виступає науково-технічна діяльність, містком для впровадження технологій у реальну економіку – трансфер технологій, а головним гравцем на ринку інновацій – підприємства, які перетворюють нові знання у додану вартість та матеріальні блага.

Сьогодні в Україні є понад 80000 тисяч охоронних документів на винаходи. Необхідно забезпечити повноту реалізації українськими вченими свого потенціалу у країні, об’єднати у нерозривному процесі науку, бізнес і виробництво.

10 найважливіших наукових винаходів людства.

Співробітники Лондонського музею науки назвали 10 найважливіших наукових винаходів людства. Ось як виглядає повний список найважливіших винаходів:

 1. Рентгенівський аппарат
 2. Пеніцилінv
 3. Подвійна спіраль ДНК
 4. Космічний човник «Аполлон-10»
 5. Фау-2 – німецька одноступінчата балістична ракета
 6. Перший локомотив «Ракета»
 7. Комп’ютер Pilot ACE
 8. Парова машина
 9. Автомобіль Ford Model
 10. Електричний телеграф
Українська технічна газета 2009.-№45-с.14
Література
 1. Стадник В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур: Монографія.- Хмельницький: ХНУ, 2009.- 271 с.
 2. Гурій А.М. Інноваційна діяльність в Україні: Монографія.- К.: УкрІНТЕІ, 2006.- 152 с.
 3. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність: Навч. посіб.- К.: Центр учб. літ-ри, 2009.- 392 с.
 4. Інноваційна стратегія українських реформ/ За ред. А.С. Гальчинського.- К.: Знання України, 2002.- 336 с.
 5. Михайлова Л.І.; Турчіна С.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб.- К.: Центр учб літ-ри, 2007.- 248 с.
 6. Стадник В.В.; Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб.- К.: Академвидав, 2006.- 464 с.v
 7. Відкриття. Світ навколо нас.- К.: «Кобза», 2003.- 317 с.
На початок
Розділ III. Новини науки і техніки.
page 3

Історичний розвиток людської цивілізації пов’язаний з технологічною еволюцією, яка спирається на сукупність природничо-наукових знань і, в свою чергу породжує нові галузі науки і техніки, формує матеріальну і інформаційну базу для подальшого розвитку. Сучасний статус держави визначається двома найважливішими інтегральними показниками:

 • науково-технічним рівнем;
 • здатністю до технологічного розвитку.

У конкурентній боротьбі перемагає той, хто, поєднавши працю вчених і спеціалістів шляхом використання інноваційних технологій, швидко реалізує матеріальні та трудові ресурси.

Глибоке засвоєння технологічних основ виробництва різних видів продукції, а також розуміння перспектив розвитку базових галузей народного господарства та інноваційних технологій, що визначають технологічний прогрес, дозволяють активно впливати на економічну діяльність підприємств.


Література
 1. Гуменюк І.В. Технологія електродугового зварювання: Підручник.- К.: Грамота, 2007.- 512 с.
 2. Голошубов В.І. Зварювальні джерела живлення: Навч. посіб.- К.: Арістей, 2005.- 448 с.
 3. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування: Підручник.- К.: «Либідь», 2000.- 366 с.
 4. Черниш І.Г. Неметалеві матеріали: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2008.- 406 с.
 5. Гордєєв А.І. Курсове та дипломне проектування з технології машинобудування та металорізальних верстатів: Навч. посіб.- Хмельницький: ХНУ, 2005.- 294 с.
 6. Колонтаєвський Ю.Д., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2004.- 432 с.
 7. Грачов А.О., Лега Ю.Г. Конструювання електронно-обчислювальної апаратури на основі поверхневого монтажу: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2005.- 384 с.
 8. Сирота В.І. Автомобілі. Основи конструкції, теорія: Навч. посіб.- К.: Арістей, 2007.- 288 с.
 9. Нестер А.А. Стічні води підприємств та їх очищення: Монографія.- Хмельницький: ХНУ, 2008.- 171 с.
 10. Давиденко М.О. Фотоніка молекулярних напівпровідникових композитів на основі органічних барвників.- К.: Наукова думка, 2005.- 292 с.
На початок
Розділ IV. Сучасне будівництво.
page 4

Сучасне будівництво формується за результатами прикладних досліджень, що вивчають методи ефективного застосування передусім фізичних і хімічних процесів в основі яких лежать перетворення матеріальних елементів на будівельну продукцію.

В сучасному будівництві житлові та іншого призначення будинки обладнуються всіма інженерними системами, що забезпечують комфортність житла. Оскільки експлуатація санітарно-технічних систем пов’язана із значними витратами води, тепла і енергії, то необхідно забезпечити їх раціональну та економічну роботу.

Впроваджуються каркасно-монолітні технології житлових будинків, використовуються раціональні конструктивні рішення зовнішніх стін підвищеного теплозбереження для поточного та перспективного будівництва з використанням для них ефективних утеплювачів. Широко використовуються сучасні конструкції віконних систем, конструктивні рішення дерев’яних, алюмінієвих і металопластикових вікон і балконних дверей та склопакетів.

Сучасне будівництво передбачає широке застосування важкопідіймальних кранів, які є провідною технологічною машиною. Крім цього, важкопідіймальні крани використовуються на вантажо-розвантажувальних роботах, у будівництві мостів, трубопроводів тощо.


Література
 1. Технологія будівельного виробництва: Підручник/ За ред.В.К.Черненка.- К.: Вища школа, 2002.- 430 с.
 2. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навч. посіб.- К.: «Центр навч. літ-ри», 2004.- 304 с.
 3. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки: Навч. посіб._ К.: Кондор, 2005.- 220 с.
 4. Майоров П.М. Бетонные смеси: рецептурный справочник для строителей и производителей строительных материалов.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 461 с.
 5. Буйвидович Ф.В. Технология столярно-плотничьих и паркетных работ: Учеб. пособ.- Мн.: Выш. шк., 2000.- 470 с.
 6. Кравченко В.С., Саблій Л.А. Санітарно-технічне обладнання будинків: Підручник.- К.: Кондор, 2007.- 458 с.
 7. Хмара Л.А. Будівельні крани. Конструкції та експлуатація: Практ. посіб.- К.: Вид-во «Техніка», 2001.- 294 с.
На початок
Розділ V. Технічні ідеї на сторінках періодичних видань.
page 5

Дефіцит зеленого ресурсу на Заході стимулює приплив іноземних інвестицій в агрокомплекс України. Перспектива економіки – у прогресивних технологіях та альтернативних видах біопалива. В Україні на проекти з енргоефективності виділено 658 мільйонів грн. Спроектовано і збудовано велику кількість електростанцій, що генерують електроенергію через ядерні реакції, використовують енергію вітру. Вітроенергетика – це передусім величезна економія органічного палива.

Здатний замінити звичайний традиційний бензин – водень. Він може стати ідеальним паливом. З водню можна отримати утричі більше енергії ніж з бензину. Розвиток нанотехнологій стане однією з наймогутніших рушійних сил науково-технічної революції, що може привести до істотних змін у різних секторах промисловості, енергетики. сільського господарства і будівництва.


Література
 1. Гайдук А.Н. Магнитоплан – космический корабль будущего // Винахідник і раціоналізатор.- 2009.- №6.- с.8-15.
 2. Балюта С.М. Енергозберігаючі технології керування насосними станціями // Технологические системи.- 2009.- №1.- с. 28-32.
 3. Кучеренко О.В. Патентування «селективних» винаходів як інструмент захисту інтелектуальної власності // Наука та інновації.- 2009.- №2- с. 55-62.
 4. Галяшинський А. Біогаз – із альтернативи в перспективне бізнес-рішення! // Будівельний журнал.- 2009.- №1.- с. 16-19.
 5. Криль М.І. Вітрова електростанція для альтернативної енергетики // Винахідник і раціоналізатор.- 2009.- №7.- с. 26-29.
 6. Горский Д. Мировая энергетика переходит на солнце // Инженер.- 2010.- №1.- с. 25-28.
 7. Троцька А. Борці з комп’ютерним піратством отримають справжню зброю // Інтелектуальна власність.- 2010.- №1.- с. 62-64.
 8. Кравченко С.А. Методы поверки фазометров, используемых в нанотехнологиях // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2009.- №1.- с. 7-12.
 9. Сіра Г.А. Технології аутентификації WEB-системах та IP-телефонії // Вісник ХНУ.- Технічні науки.- 2009.- №3.- с. 147-153.
 10. Новости из мира компьютеров и коммуникаций // CHIP.- 2010.- №1.- с. 5-9.
 11. Кулеш С. Сверхтонкие и экономические компьютеры // Домашний ПК.- 2010.- №2.- с. 38-43.
 12. Еще один гигантский шаг в освоении космоса // Технологии третьего тисячелетия.- 2010.- №1.- с. 61-66.
 13. Зеленіна О. Макродосягнення довжиною в нанометри // Українська технічна газета.- 2010.- №1-2.- с. 1-12.
 14. Гречаник Л. 10 винаходів, які потрясли світ // Українська технічна газета.- 2009.- №45.- с. 14.
На початок


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com