Закрити
фото
logo

 
Бібліотека українського воїна Збережи довкілля Щодо неприйнятності ідей федералізації України
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Економіка праці та соціально-трудові відносини

(Відділ виробничої літератури)

all

Розділи виставки:

 1. Праця – основа розвитку економіки.
 2. Сучасний стан ринку праці в Україні.
 3. Система соціально-трудових відносин.
 4. Управління трудовими ресурсами.

Сучасний стан становлення ринкових відносин в Україні характеризується перетвореннями в системі суспільних відносин, найсуттєвіші з яких відбуваються саме в соціально-трудовій сфері. В Україні створена відповідна правова база, що докорінно змінює виробничі, соціально-трудові й організаційні форми підприємств та організацій. Принципи ринкової економіки активно проявляються у процесах використання робочої сили, зумовлюють формування системи соціально-правових відносин нового рівня, а також пов’язаних з нею систем організації та оплати праці, формування доходів працівників, зростання рівня та якості життя населення України.Розділ I. Праця – основа розвитку економіки

page 1

Серед факторів будь-якого виробництва вирішальне значення належить трудовій діяльності людини. У всі часи і в усіх країнах праця була і залишається основною умовою, яка визначає матеріальне і духовне багатство кожного суспільства. Саме люди, з їх багатовіковим досвідом, практичними навичками і теоретичними знаннями, є головною продуктивною силою суспільства.

Праця як процес, праця як ресурс і трудові відносини, як об’єктивна реальність не існують окремо одне від одного. Не випадково Міжнародною організацією праці висунута концепція гідної праці як важливої глобальної потреби нашого часу. Її особливість полягає у тому, що в процесі праці люди неодмінно вступають між собою у певні трудові відносини, які набувають організаційного, економічного і соціального характеру.

У процесі праці відбуваються удосконалення трудових навичок і досвіду, поліпшення засобів праці, розвиток соціально-трудових відносин, тим самим постійно збільшуються продуктивні сили праці, тобто здатність людини як робочої сили створювати зростаючі маси усе більш різнобічних матеріальних і духовних благ.

Докладніше про сучасні аспекти праці можна дізнатися із літератури, яка представлена в цьому розділі.


Література
 1. Андрейцева І. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посіб. для студентів екон. ф-ту / І. А. Андрейцева – Кам’янець-Поділ.: Сисин Я. І., 2015. – 232 с.
 2. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. – 3-є. вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 559 с.
 3. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум: навч. посіб. / О. А. Грішнова, О. М. Білик. – К.: Знання, 2012. – 286 с.
 4. Економіка праці і соціально-трудові відносини: курс лекцій / В. С. Поліщук, П.А. Стрельбіцький, Л. П. Дидко. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – 220 с.
 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. / М. Г. Акулов, А.В. Драбаніч, Т. В. Євась та ін. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 328 с.
 6. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 3-є вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 304 с.
 7. Комарницький І. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / І.М. Комарницький, Г. О. Комарницька. – Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2016. – 424 с.
 8. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / В.М. Лукашевич. – 3-є вид., стер. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 248 с.
 9. Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах: монографія / Л. І. Михайлова. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 388 с.
 10. Червінська Л. П. Економіка праці: навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 288 с.
На початок

Розділ ІІ: Сучасний стан ринку праці в Україні

page 2

Важливим аспектом формування ринкових відносин є ринок праці як система економічних відносин між продавцями і покупцями товарів та послуг, форма зв’язку між сторонами обміну, в процесі якого встановлюється ринкова ціна на об’єкт обміну і відбувається зміна його власника.

Об’єктом політики ринку праці має бути широке коло трудових відносин і все економічно активне населення, а саме проблеми оплати праці та визначення її умов, визначення ціни робочої сили та її конкурентоспроможності, обсягу та інтенсивності роботи, гарантій зайнятості, мотивації трудової діяльності, підготовки та перепідготовки працівників.

Одна з найважливіших проблем ринку праці – безробіття. Воно викликане такими причинами: згортанням виробництва внаслідок його неконкурентоспроможності в складних умовах розвитку економіки, нестачею сукупного ефективного попиту, негнучкістю системи відносних цін і розмірів заробітної плати та її нестабільністю, розвитком інфляційних процесів.

Поява надмірної пропозиції робочої сили призводить до загострення конкуренції на ринку праці, що, в свою чергу, обумовлює необхідність визначення загальних підходів до означеної проблеми і виявлення основних чинників формування конкурентоспроможності робочої сили.

Література, представлена в даному розділі розкриває структуру, функції ринку праці, необхідність його регулювання, а також сучасний стан та перспективи розвитку ринку праці України.


Література
 1. Гадзевич О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика: навч. посіб. / О.І. Гадзевич. – К.: Кондор, 2008. – 400 с.
 2. Ємельяненко Л. М. Практикум з курсу «Ринок праці»: навч. посіб. / Л.М. Ємелья-ненко, О. А. Васильєв. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 126 с.
 3. Зайнятість та ринок праці: Методологія. Розвиток та конкурентоспроможність. Проблеми ефективності / шеф-ред. Б. М. Данилишин. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – 200 с.
 4. Лисенко Л. І. Ринок праці. Техніка пошуку роботи: навч. посіб. / Л. І. Лисенко, Б.В. Максимов. – К.: Професіонал, 2004. – 320 с.
 5. Лібанова Е. М. Ринок праці: навч. посіб. / Е. М. Лібанова. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 224 с.
 6. Онікієнко В. В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / В. В. Оні-кієнко, Л. Г. Ткаченко, Л. М. Ємельяненко. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 286 с.
 7. Петюх В. М. Ринок праці: навч. посіб. / В. М. Петюх. – К.: КНЕУ, 1999. – 288 с.
 8. Петюх В. М. Ринок праці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Петюх. – К.: КНЕУ, 2000. – 128 с.
 9. Планування та прогнозування в умовах ринку: навч. посіб. / під ред. д. ф. н., проф. В. Г. Воронкової. – К.: Професіонал, 2006. – 608 с.
 10. Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб’єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 494 с.
 11. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід: навч. посіб. / за ред. Н. С. Власенко, Н. В. Григорович, Н. В. Рубльової. – К.: Август Трейд, 2006. – 320 с.
 12. Чернявська О. В. Ринок праці: навч. посіб. / О. В. Чернявська. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 522 с.
На початок

Розділ ІІІ: Система соціально-трудових відносин

page 3

У будь-якому суспільстві існують об’єктивний зв’язок і взаємодія між наявним працездатним населенням і характером, ступенем його участі в суспільному виробництві. Сукупність економічних відносин, пов’язаних із забезпеченням робітників місцями й участю в господарській діяльності, можна розглядати як зайнятість.

Як соціально-економічна категорія зайнятість характеризує діяльність громадян, пов’язану із задоволенням особистих потреб, які не суперечать законодавству і які приносять їм заробіток.

Завдяки суспільному характеру виробництва процес праці здійснюється через формування на підприємствах відповідних трудових колективів – це соціально-економічна форма організації працівників, а його відособлення в суспільстві здійснюється на технологічній і відносній економічній самостійності підприємства.

Соціально-трудові відносини – це об’єктивно існуюча взаємозалежність і взаємодія суб’єктів цих відносин у процесі праці, спрямовані на регулювання якості трудового життя.

Жодна група працівників, жоден член трудової організації не можуть існувати поза такими відносинами, поза взаємними обов’язками стосовно один одного, поза взаємодіями.

Література даного розділу розкриває сутність, структуру та механізм функціонування системи соціально-трудових відносин у сфері праці.


Література
 1. Богоявленська Ю. В. Економіка та менеджмент праці: навч. посіб. / Ю. В. Бого-явленська, Є. І. Ходаківський. – К.: Кондор, 2005. – 332 с.
 2. Гетьманцева Н. Соціальне партнерство як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин / Н. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 82-86.
 3. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. / А. В. Мерзляк, Є. П. Михайлов, М. Х. Корецький; під ред. проф. Є. П. Михайлова. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 240 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ: навч. посіб. / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К.: Центр учб. л-ри, 2007. – 252 с.
 5. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Н.І. Єсінова. – К.: Кондор, 2004. – 432 с.
 6. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / М.Б. Махсма. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 164 с.
 7. Пащенко І. Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / І.Н. Пащенко. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 260 с.
 8. Поліщук В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: курс лекцій / В. Поліщук. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – 204 с.
На початок

Розділ ІV: Управління трудовими ресурсами

page 4

У ринкових умовах господарювання трудовий потенціал підприємств, організацій визнають одним із головних ресурсів економіки, від ефективного використання якого на мікрорівні залежать результати діяльності підприємств, а на макрорівні – соціально-економічний розвиток держави.

Рівень та якість трудового потенціалу відіграють провідну роль у забезпеченні стабільності та конкурентоспроможності економіки України і є фундаментом прогресивного розвитку суспільства. В Україні спостерігаються небезпечні процеси зниження кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу, деформація попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, зниження рівня якості освіти та охорони здоров’я.

Однією з основних причин, які стримують розвиток трудового потенціалу в Україні, є демографічна криза. Відбувається звуження демографічної бази відтворення трудового потенціалу через низький рівень народжуваності, високий рівень смертності, трудову еміграцію працездатного населення, скорочення тривалості життя, що приводить до зменшення рівня трудового потенціалу та скорочення трудових ресурсів.

Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання персоналу організації є основним змістом управління трудовими ресурсами.

Докладніше про механізм формування та управління розвитком трудових ресурсів організації можна дізнатися із літератури, яка представлена в цьому розділі.

Література
 1. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К.: Знання, 2011. – 236 с.
 2. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сар-дак. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 468 с.
 3. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі / за ред. канд. екон. наук, доц. К. Л. Ларіонової. – Кам’янець-Поділ.: Медобори-2006, 2013. – 496 с.
 4. Єрмаков О. Ю. До питання формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств / О. Ю. Єрмаков, Л. І. Личук // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 39-42.
 5. Журавель В. Принципи та види колективних форм захисту трудових прав працівників / В. Журавель // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 74-77.
 6. Кравець І. М. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. / І. М. Кравець. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 424 с.
 7. Круп’як Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації: навч. посіб. / Л.Б. Круп’як. – К.: Кондор, 2013. – 278 с.
 8. Лисак В. Ю. Управління потенціалом підприємства: метод. реком. / В. Ю. Лисак. – Кам’янець-Поділ.: Сисин Я. І., 2016. – 152 с.
 9. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. / Г. В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2007. – 224 с.
 10. Рульєв В. А. Управління персоналом: навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор, 2012. – 310 с.
 11. Тельнов А. С. Управління якістю праці на промислових підприємствах: монографія / А. С. Тельнов. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 290 с.
На початок


 

Сайт розробив: Гриняк Олександр
завідуючий відділом інформаційних технологій
Хмельницької ОУНБ
e-mail: cooler.green@gmail.com