Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Інноваційна діяльність в Україні

(відділ виробничої літератури)

Розділи виставки:

 1. Економіка й організація інноваційної діяльності.
 2. Управління інноваційним розвитком.
 3. Інноваційне підприємництво в Україні.
 4. Інноваційна стратегія України на сторінках періодичних видань.

all

За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в країні, суттєво оновити реальний сектор і загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави.

Інновації стають постійною та природною формою існування будь-якої галузі виробництва як процес нагромадження та практичної реалізації нових наукових і технічних знань, як цілісна циклічна система «Наука – техніка - виробництво», що забезпечують конкурентоспроможність та виживання на ринку.

Інноваційні процеси беруть початок у певних галузях науки, а завершуються у сфері виробництва, завдяки чому здійснюються прогресивні зміни в економіці. Імпульсами запровадження нововведення на підприємстві служать як суспільні потреби, що випливають із основних цілей народного господарства, так і результати фундаментальних наукових досліджень, зарубіжний прогресивний досвід у галузі технології та організації виробництва, сучасних форм господарювання.

 1. Микитюк, П.П. Інноваційна діяльність [Текст]: навч. посіб. / П.П. Микитюк, Б.Г. Сенів. – К.: Центр навч. літ-ри, 2009. – 392 с.
 2. Стадник, В.В. Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю підприємства [Текст]: моногр. / В.В. Стадник, Є.М. Рудніченко. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 301 с.
 3. Гуржій, А.М. Інноваційна діяльність в Україні [Текст]: моногр. / А.М. Гуржій. – К.: Укр ІНТЕІ, 2006. - 152 с.
 4. Стадник, В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур [Текст]: моногр. / Хмельницький: ХНУ, 2009. – 271 с.
 5. Інноваційна стратегія українських реформ [Текст] / за ред. А.С. Гальчинського. – К.: Знання України, 2008. – 336 с.
 6. Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент [Текст]: навч. посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с.
 7. Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства [Текст]: наук. моногр. / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, В.М. Шандра та інш.; за наук. ред. д.н.е., проф. М.М. Єрмошенко і д.е.н., проф. С.А. Єрохіна. – К.: Національна академія управління, 2008. – 216 с.
 8. Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 434 с.
на початок

Розділ I. Економіка й організація інноваційної діяльності


page 1

За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в країні, суттєво оновити реальний сектор і загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави.

Інновації стають постійною та природною формою існування будь-якої галузі виробництва як процес нагромадження та практичної реалізації нових наукових і технічних знань, як цілісна циклічна система «Наука – техніка - виробництво», що забезпечують конкурентоспроможність та виживання на ринку.

Інноваційні процеси беруть початок у певних галузях науки, а завершуються у сфері виробництва, завдяки чому здійснюються прогресивні зміни в економіці. Імпульсами запровадження нововведення на підприємстві служать як суспільні потреби, що випливають із основних цілей народного господарства, так і результати фундаментальних наукових досліджень, зарубіжний прогресивний досвід у галузі технології та організації виробництва, сучасних форм господарювання.


 1. Цигилик, І.І. Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст]: навч. посіб. / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль та інш. – К.: Центр навч. літ-ри, 2008. – 128 с.
 2. Волков, О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст]: підруч. / О.І. Волков, М.П. Денисенко. – К.: Центр учб. літ-ри, 2009. – 662 с.
 3. Єгорова, І.Г. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств [Текст]: навч. посіб. / І.Г. Єгорова, Г.І. Матукова, Н.С.Приймак . – Львів, Магнолія,2010. – 331 с.
 4. Дайновський, Ю.А. Товарна інноваційна політика [Текст]: навч. посіб./ Ю.А. Дайновський. – Львів: Новий Світ, 2010. – 244 с.
 5. Голіков, А.П. Економіка України [Текст]: навч. посіб. / А.П. Голіков. – К.: Знання, 2009. – 286 с.
 6. Крючкова, І.В. Структурні чинники розвитку економіки України [Текст] / І.В. Крючкова. – К.: Наукова думка, 2009. – 317 с.
 7. Волков, О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст]: підручн. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та інш. – 3-тє вид. – К.: Центр учб. літ-ри, 2009. – 662 с.
на початок

Розділ ІІ: Управління інноваційним розвитком


page 1

Для вітчизняної економіки саме інновації та інноваційний розвиток – це інструмент впливу на соціально-економічний процес розвитку суспільства, який є тією рушійною силою, що спроможна забезпечити економічну незалежність України. Саме тому цим процесом необхідно цілеспрямовано й ефективно управляти.

Інноваційна діяльність безпосередньо пов’язана з управлінням змінами, викликаними переходом до ринку, кризою в різних галузях виробництва і корпораціях, а також ростом перспективних виробництв, які швидко розвиваються.

Опанування механізмом управління інноваційним розвитком є передумовою суттєвих радикальних рішень у сфері господарського, політичного і в цілому суспільного життя нашої країни. Метою такого управління є формування ринково орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку. Запропонована література у цьому розділі висвітлює низку теоретичних та методичних питань, що стосуються управління процесами інноваційного розвитку в нестабільному ринковому середовищі перехідної економіки.


 1. Шнипко, О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст [Текст]: моногр. / О.С. Шнипко. – К.: Генеза, 2009. – 248 с.
 2. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку екноміки України [Текст] / Я.А. Жаліло, С.І. Архієреєв, Я.Б. Базилюк та інш. – К.: НІСД, 2009. – 120 с.
 3. Ілляшенко, С.М. Управління інноваційним розвитком [Текст]: навч. посіб. / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., [переробл. та доповн.]. – К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2008. – 324 с.
 4. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст]: навч. посіб. / за ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2007. – 431 с.
 5. Управління інноваційною діяльністю в економіці України [Текст]: моногр. / за ред. д.е.н., проф. С.А. Єрохін. – К.: Національна академія управління, 2008. – 116 с.
 6. Дайновський, Ю.А. Товарна інноваційна політика [Текст]: навч. посіб. / Ю.А. Дайновський. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – 244 с.
 7. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України [Текст] / за.ред. Ємельяненка, Л.М. – К.: РВПС НАН України, 2006. – 480 с.
 8. Дудар, Т.Г. Інноваційний менеджмент [Текст]: навч. посіб. / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2009. – 256 с.
 9. Ковальчук, С. В. Інноваційний маркетинг (Товарна інноваційна політика) [Текст] / С.В. Ковальчук. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 266 с.
на початок

Розділ ІII: Інноваційне підприємництво в Україні


page 1

Дослідження теоретичних основ розвитку інноваційного підприємництва, сутності та взаємозв’язку таких економічних понять, як “інновація” і “підприємництво”, вивчення мотивів і цілей господарської діяльності підприємця-новатора завжди є актуальним і постійно перебуває в центрі уваги вчених-економістів. Особливо на нинішньому етапі трансформації ринкових відносин, коли інновація виступає головним фактором економічного зростання. За цих умов рівень розвитку країни значною мірою визначається здатністю економіки сприймати новітні досягнення науково-технічного прогресу, і підприємцеві для того, аби не просто вижити, але й досягти економічної незалежності та успіху, треба обов’язково йти на ризик, активно впроваджувати інновації.

Мета підприємницької діяльності – розвиток виробництва і підвищення його ефективності в умовах дотримання вимог охорони навколишнього середовища.

Отже, інновації в системі техніки, технології, управління, підприємницькій діяльності в цілому повинні сприяти підвищенню якості продукції і забезпечити збереження довкілля.

Інноваційні процеси забезпечують здійснення якісних змін у виробничо-господарській діяльності – підприємництві.

Результатом інноваційних процесів є новації, а запровадження їх у господарську, підприємницьку діяльність визначається за нововведення, про які можна прочитати в літературі нашого відділу.


 1. Варналій, З.С. Основи підприємницької діяльності [Текст]: підруч. для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв та гімназій / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – К.: Знання України, 2008. – 407 с.
 2. Виноградська, А.М. Технологія комерційного підприємництва [Текст]: навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2008. – 780 с.
 3. Розвиток підприємництва в Україні [Текст]. – К.: Нора-друк, 2009. – 248 с.
 4. Захарчин, Г.М. Основи підприємництва [Текст]: навч. посіб. / З.М. Захарчин. – К.: Знання, 2008. – 437 с.
 5. Зянько, В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку [Текст]: моногр. / В.В. Зянько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 263 с.
 6. Сизоненко, В.О. Сучасне підприємництво [Текст]: довідник / В.О. Сизоненко. – К.: Знання-Прес, 2009. – 440 с.
 7. Стадник, В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур. [Текст]: моногр. / В.В. Стадник. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 271 с.
 8. Федулова, Л.І. Теорія та практика формування інноваційної стратегії корпоративних структур. [Текст]: моногр. / Л.І. Федулова, О.А. Фомова. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 239 с.
на початок

Розділ IV: Інноваційна стратегія України на сторінках періодичних видань


page 1

Прерогативою часу стає інноваційна модель розвитку економіки. Жодна країна світу не може бути успішною в своєму розвитку без орієнтації на процес активних інноваційних зрушень, який є настільки стрімким, що прослідкувати за його найактуальнішими тенденціями надзвичайно важливо для спеціалістів усіх галузей виробництва. Найкоротший шлях для отримання інформації щодо усіх змін в інноваційній сфері – це періодичні видання. Адже саме на сторінках фахових журналів та газет висвітлені всі теоретичні та практичні нововведення, зміни у нормативно-правовій базі, а також пріоритетні напрямки діяльності держави у цій сфері.


 1. Андрощук, Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку національних інноваційних систем / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2010. - № 11. – с. 51-57.
 2. Ганущак-Єфіменко, Л.М. Методи управління інноваційним розвитком підприємств / Л.М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 11. – с. 83-95.
 3. Пожуєва, Т.О. Інноваційна стратегія підприємства в сучасних умовах / Т.О. Пожуєва // Вісник економічної науки України. – 2010. - № 1(17). – с. 163-166.
 4. Шубравська, О.В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2010. - № 3. – с. 90-102.
 5. Матійко, С.А. Завдання державної політики щодо розвитку національних інноваційних систем / С.А. Матійко // Економіка та держава. – 2010. - № 11. – с. 97-99.
 6. Сокирник, І.В. Інноваційна складова стратегії лідера ринку / І.В. Сокирник, Ю.О. Гернего // Вісник ХНУ.Економічні науки. – 2010. - № 3. т.3. – с. 125-128.
 7. Крисанов, Д. Інноваційна діяльність та зношувально-відтворювальні процеси в харчовій промисловості / Д. Крисанов, Л. Водянка // Економіст. – 2010. - № 9. – с. 26-29.
на початок


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com