Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Екологічні проблеми сучасності

(до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища )
(відділ абонемента)

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища пропонуємо віртуальну виставку видань «Екологічні проблеми сучасності» із фондів бібліотеки.

Які ознайомлюють з екологічними проблемами України та світу, їх причинами, наслідками та шляхами подолання, а також з основними засадами державної екологічної політики нашої країни.


Стан та проблеми екології України


А31173 67.9(4 УКР)307

З-19

Законодавство України про екологію. - Київ: КНТ, 2004. - 440 с. : табл.

У збірник увійшли основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.


Б37888 20.1(4УКР)

Д41

Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб. / В. С. Джигирей. - 5-е. вид., випр. і доп. - Київ : Знання, 2007. - 422 с. : табл., мал.

У посібнику розглядаються принципи і методи прикладних ландшафтних досліджень для цілей екології, питання структурно-функціональної організації та екогеохімії антропогенних ландшафтів, методики інтегральної оцінки їх екологічного стану, медико-географічного аналізу, картографування та ін. ( на прикладі території Чернівецької облаті та півночі Молдови).


В3492-2 20.1(4УКР)

Е45

Екологія та природні багатства України Вип. 2 / Авт.-упоряд. В. В. Болгов. - Київ : Укр. вид. консорціум: Новий Світ, 2005. - 416 с. : порт., фото. кольор.

У виданні представлені колективи, підприємства, організації, фірми, корпорації, що сприяють сталому розвитку країни у сфері раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, досягненню збалансованості співіснування природного середовища, держави і суспільства, співпрацюють з європейськими та міжнародними інституціями в галузі оптимізації життєдіяльності людства в умовах безпечного природного середовища. Подана інформація в даному посібнику сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці, розширенню ділових контактів, залученню інвестицій і подальшому інтегруванню нашої країни в міжнародний економічний, науковий і культурний простір.


Б37622 20.1

М91

Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков. - Київ: Знання, 2007. - 624 с. : табл., іл.

У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизняній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.


Б35880-1 20.1(4УКР)

Е45

Екосередовище і сучасність / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - К. : Кондор.

Т. 1 : Природнє середовище у сучасному вимірі : монографія. - 2006. - 423 с. : табл. - Бібліогр.: с. 389-392.

Наводяться результати наукових досліджень щодо оцінки стану природноресурсного та економічного потенціалу України в сучасних умовах. Розглянуто природні ресурси в системі національного багатства держави, теоретико-методологічні засади екологізації навколишнього середовища, перспективи використання водних ресурсів в умовах радіогенезу.


Б40868 20.1(4УКР)

Г93

Губарець В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / В. В. Губарець, І. А. Падалка. - Київ: Техніка, 2009. - 320 с. : фото. цв.

У книзі викладено найважливіші аспекти сучасного стану навколишнього природного середовища, показано суть процесів боротьби за збереження довкілля в Україні. По-науковому точно й публіцистично розповідається про причини інтенсивного забруднення атмосфери, наголошується на проблемах чистого повітря, питної води, якості грунтів, зелених масивів, невиправданому зникненні малих річок, боліт тощо. Детально аналізуються факти недбалого ставлення людини до рослинного і тваринного світів. Подаються практичні рекомендації щодо запобігання катастрофічним повеням, лісовим пожежам, вміння протистояти спустошливим суховіям, масовим загибелям птахів, риб, рідкісних тварин, а також досвід організації захисту навколишнього середовища.


Б34697 20.1

Д56

Добровольський В. В. Екологічні знання: навч. посіб. / В.В. Добровольський ; Міносвіти і науки України, Миколаївський держ. гуманіт. ун-т. - К.: Професіонал, 2005- 304 с.: граф., табл.

У навчальному посібнику викладено основи теорії екології та основних її розділів: соціо-, тeхно-, урбоекології з використанням системного підходу. Розраховано на викладачів, студентів різних напрямів навчання. Буде корисним вчителям, працівникам природоохоронних організацій, всім вболіваючим за стан довкілля.


Б47252 20.1

О-65

Орел С. М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я людини: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Акад. сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 232 с.: граф., табл.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних дисциплін підготовки фахівців напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В посібнику проводиться аналіз впливу на людину отруйних хімічних речовин по двох оцінках – оцінці шкідливості речовини (токсичності) і оцінці ступеню контакту цієї речовини з організмом людини (експозиції).


Б33634 20.1(4УКР)

С91

Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Сухарев, О.Ю. Чундак, С.Ю. Сухарева. - Л. : Новий Світ-2000, 2004. - 254 с.

У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано місце техноекології в питанні охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище. Зокрема, подано відомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них.


Б47146 20.18

У67

Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик: короткий опис Директив ЄС та графіку їх впровадження / Проект ЄС "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки, ЕПТІСА. - Київ : [б. в.], 2015. - 15 с. : фото.цв.

Це видання здійснене проектом технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки», який фінансується Європейським Союзом та впроваджується консорціумом на чолі з Eptisa з січня 2012 р. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.

У рамках Програми підтримки секторальної політики ЄС та Україна погодилися про певний набір цілей, що ґрунтуються на Стратегії України в секторі охорони довкілля. Беручи до уваги позицію громадянського суспільства, партнери з ЄС та України оцінюють, чи було досягнуто відповідних цілей. Якщо цілей досягнуто та загальна система державних фінансів поліпшується, ЄС надає державному бюджету України погоджену суму, аби в такий спосіб сприяти реформам в Україні. Проект «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» допомагає досягати цілей Національної екологічної стратегії України. Проект підтримує Міністерство екології та природних ресурсів України, а також інші зацікавлені сторони у впровадженні, координації управлінні та звітування щодо виконання взаємно погоджених показників Секторальної бюджетної підтримки.


Б39453 28.08(4УКР)

Ч-45

Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Екол. група "Печеніги"; упоряд. Ю. А. Шапаренко, С. О. Шапаренко. - 2-е вид., зі змінами. - Харків: Торсінг ПЛЮС, 2008. - 384 с.: кольор. іл.

У виданні приведений повний список видів, занесених до Червоної книги України (згідно з нормативним виданням), їх короткі описи, причини зникання, заходи та законодавчі підстави їх охорони. Четверте видання доповнене новітньою інформацією про поширення видів та ін. Окремий розділ присвячений залученню любителів природи до збереження рідкісних видів.


Екологія та природа Хмельниччини


В4133-2012 20.1(4УКР-4ХМЕ)

Е45

Екологічний паспорт регіону. Хмельницька область. 2012 рік / Хмельниц. облдержадмін. Департамент екології та природ. ресурсів. - Хмельницький: [б. в.], 2013. - 94 с.: табл.

Екологічний паспорт регіону ознайомлює з найважливішими екологічними проблемами регіону, дає перелік екологічно небезпечних об’єктів, знайомить з станом атмосферного повітря, характеризує водні, земельні та лісові ресурси, в тому числі звертає увагу на тверді побутові відходи, поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.


А37511 20.1(4УКР-4ХМЕ)

Ю15

Юглічек Л. С. Екологічна мережа Хмельниччини: монографія / Л. С. Юглічек, Т. В. Виговська; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : ХУУП, 2012. - 97 с. : фото.цв.

В книзі розроблено схему екомережі Хмельницької області, визначені основні структурні елементи екомережі, зроблено їх наукове обґрунтування, дана оцінка ландшафтної та біотичної різноманітності. Показано місце екомережі Хмельницької області в національній та транснаціональній екомережах. Розрахована на широке коло читачів.


П880-5(2006) 20.1(4УКР-4ХМЕ)

Е45

Еко-Хмельницький Хмельницький / Т. Дзюблюк, І. Ковальчук, О. Колтун та ін. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001 - .

Вип. 5: Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми : монографія / Ред. І. Ковальчук. - 2006. - 108 с. : граф., карти, табл.

У монографії обґрунтовано концептуальні засади геоекологічного моніторингу Хмельницької урбосистеми, охарактеризовано її геоекологічний стан. Окреслено проблеми та намічено шляхи оптимізації мережі пунктів моніторингу, а також програми моніторингових досліджень довкілля.


В5320 28.5

П77

Природа Малополіського Погориння. Рослинний світ / В. В. Новосад, О. Ф. Щербакова, К. В. Новосад; гол. ред. В. В. Новосад. - Хмельницький: Поліграфіст, 2015. - 394 с.

У книзі охарактеризовані флора та рослинність регіону Малополіського Погориння в тому числі і частини Хмельниччини. Значна увага приділена їх антропогенній трансформації та процесам біозабруднення інвазійними видами. Особливо широко подається інформація про раритетне фіто- та ценорізноманіття та різні рівні їх охорони. Приводяться інформативні списки рідкісних та зникаючих видів рослин міжнародної, національної та регіональної охорони. Наведені методики запровадження фіто моніторингів та вивчення популяції видів рослин. В популярній формі приведена інформація про народногосподарське значення видів флори регіону. Значна увага приділена найбільш цікавим видам, які мають велике наукове чи господарське значення. Книга надає інформацію і про основні їстівні та отруйні гриби регіону.


В5959 581.9(477.43)

Л93

Любінська Л. Г. Флора Хмельниччини: навч. посіб. / Л.Г. Любінська, Л. С. Юглічек ; М-во освіти і науки України, ХНУ, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Хмельницький : Поліграфіст, 2017. - 240 с. : фото.

У виданні природничо-краєзнавчого змісту «Флора Хмельниччини», приуроченому 100-річчю Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, 55-річчю Хмельницького національного університету та 65-річчю Хмельницької обласної станції юннатів, зібрано й узагальнено відомості про багатства і неповторну красу рослинного світу краю, його охорону й збереження, раціональне використання та відновлення.

У книзі описано історію ботанічних досліджень на Хмельниччині, наведено систематичний аналіз флори, охарактеризовано рідкісні види, які включені до Червоної книги України та Переліку регіонально рідкісних видів Хмельницької області, описані інвазійні види. Також книга містить цікаві наукові факти і легенди про рослини.


В5509 43.42(4УКР-4ХМЕ)

Л63

Ліси Хмельниччини / О. О. Тимощук, М. А. Зведенюк, В. В. Климчук ; Нац. Акад. пед. наук України, Хмельниц. обл. упр. лісового та мисливськ. госп-ва, Хмельниц. обл. еколого-натураліст. центр учнів. молоді. - Хмельницький : Поліграфіст, 2017. - 264 с. : фото.кольор.

У науково-популярному виданні «Ліси Хмельниччини», присвяченому 65–річчю створення Хмельницької обласної станції юннатів та лісогосподарям Хмельницької області, зібрано й узагальнено відомості про лісові багатства краю, видовий склад лісів, їх флору та фауну, охорону і раціональне використання й лісовідновлення, підбір, навчання та виховання в учнівських лісництвах майбутніх висококваліфікованих лісівників.

Значну частину книги присвячено трудовій діяльності працівників лісової галузі Хмельниччини та профорієнтації учнівської молоді на лісогосподарські професії, співпраці лісівників з педагогами й науковцями в організації практичної діяльності шкільних учнівських лісництв та їхніх вихованців.


В4139 26.22

Г57

Говорун В. Д. Річки Хмельниччини / В. Д. Говорун, О. О. Тимощук; Ін-т проблем виховання АПН України, Хмельниц. обл. еколог.-натураліст. центр учнів. молоді. - Хмельницький: Поліграфіст, 2010. - 240 с.: фото. кольор.

У посібнику, присвяченому 85-річчю юннатівського руху в Україні та 60-річчю створення Хмельницької обласної станції юннатів, вперше в історії області зібрані й узагальнені різноманітні відомості про великі та малі річки Хмельниччини.

Тут у популярній формі розповідається про річки, струмки та потічки, які протікають по всій території області. Але йдеться у книзі лише про найбільші водні артерії, адже описати в одній книзі всі 3775 водотоків, які зафіксовані в області, неможливо. Доступний стиль подачі матеріалу автори поєднали з великою кількістю яскравих фотознімків з видами річок краю. Особливістю книги є й те, що її творили і учасники обласного дитячого еколого-краєзнавчого конкурсу «Ріки Хмельниччини».


В3839 28.6

Г57

Говорун В. Д. Птахи Хмельниччини / В. Д. Говорун, О. О. Тимощук, Н. І. Антонюк ; Ін-т проблем виховання АПН України, Хмельниц. обл. еколог.-натураліст. центр учнів. молоді. - Хмельницький : Поліграфіст, 2009. - 190 с. : фото.кольор.

У посібнику зібрані різноманітні відомості про орнітофауну Хмельниччини. Тут у популярній формі розповідається про птахів, що мешкають у лісах, полях і поблизу водойм, а також все своє життя проводять поряд з людьми. Йдеться у книзі й про тих птахів, які колись населяли наш край, але в результаті діяльності людини, зникли і їх поява тепер можлива тільки завдяки штучному розведенню. Доступний стиль подачі матеріалу автори поєднали з великою кількістю яскравих фотознімків та цікавих фактів з життя птахів.


В3461 28.6(4УКР-4ХМЕ)

Г57

Говорун В. Д. Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини / В.Д. Говорун, О. О. Тимощук, Н. І. Антонюк. - Хмельницький: Поліграфіст, 2007. - 136 с.: фото.кольор. - (Фауна Поділля; вип. 2).

У посібнику вміщено різноманітні відомості про фауну Поділля – риб, земноводних, плазунів і диких звірів, що водяться у лісах і полях, у ріках і озерах, у водосховищах і ставках, у містах і селах Хмельниччини.

У популярній формі подаються не лише розповіді про тварин загальновідомих, але і про тих представників нашої фауни, які дуже рідко потрапляють на очі людям, хоча й живуть постійно поряд із ними, і про тих, які колись жили на Хмельниччині, але в результаті господарської діяльності людини більше не зустрічаються на цій території. Дохідливий стиль подачі матеріалу автори поєднали з великою кількістю цікавих фактів із життя звірів.


В5096 28.5(4УКР-4ХМЕ)

Г57

Говорун В. Д. Гриби Хмельниччини: навч. посіб. / В. Д. Говорун, О. О. Тимощук ; М-во освіти і науки України, Нац. Акад. пед. наук України, Хмельниц. обл. еколог.-натураліст. центр учнів. молоді. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2014. - 176 с. : фото. кольор.

У навчальному посібнику, вперше в історії області зібрано та узагальнено відомості про їстівні, умовно їстівні, неїстівні та отруйні гриби регіону. У книзі описано 162 види шапкових грибів, умови зростання і розповсюдження кожного окремого виду гриба на Хмельниччині, його середовище існування – ліс, дендропарк, лісосмуга, парк, сад, поле, луки, галявини. У книзі з’ясовано площі і типи лісів, де набули поширення відомі сьогодні види грибів.


П1109-2(2011) 20(4УКР)

П44

Подільський природничий вісник. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Держ. природозн. музей НАН України; гол. ред. Ю. М. Чернобай та ін. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. - 232 с. : табл.

Видання покликане поширювати в Україні та країнах Європи інформацію про основні проблеми у всіх галузях зоології, ботаніки, екології рослин і тварин, про стан біорізноманіття, про методичні підходи до вивчення біоти.


Веб-сайт Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за посиланням http://hoencum.km.ua/?page_id=5

З метою забезпечення вільного доступу до змістовних та цікавих джерел знань про природу й цікаві місця, події і відомих людей рідного краю Хмельницький ОЕНЦУМ створив електронну бібліотеку, де нині розміщено десятки оцифрованих книг природничо-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, національно-патріотичного, науково-популярного і навчально-методичного змісту .

На основі співпраці бібліотеки та обласного еколого-натуралістичного центру Хмельницькій ОУНБ надано доступ до електронного варіанту посібників, збірників та підручників.


Періодичні видання


Екологічний вісник: наук.- попул. екологічний журнал/ Всеукраїнська екологічна Ліга. - К. : [б. в.]. - Виходить щомісячно

З 2003 по 2019 включно - № 1- №12

«Екологічний вісник» – науково-популярний екологічний всеукраїнський журнал. Засновником журналу є Всеукраїнська екологічна ліга.

Тематичну спрямованість журналу визначають актуальні проблеми пошуків вітчизняних учених у галузі екології, ботаніки, біології, екологічного права та екологічного виховання.

На його сторінках ви не тільки знайдете інформацію про сучасні досягнення науки, а й зможете дізнатись про найгостріші екологічні проблеми, вплив довкілля на здоров’я людини, розвиток екотуризму. Окремий розділ журналу пропонує найновіші розробки для освітян. Журнал пропонує вашій увазі інтерв’ю з відомими політичними діячами, науковцями, правознавцями з конкретних екологічних проблем. Журнал також сприятиме посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень на теренах України, наданню всебічної інформаційної підтримки молодим ученим шляхом оперативної публікації їхніх науково-дослідних робіт.


Біоенергетика: журнал виробників біоенергетичних культур та біопалива. - Київ: [б. в.]. – Виходить двічі на рік

2015 - №2

2018 - №1

Журнал висвітлює нові ідеї реалізації біоенергетичної галузі, що має допомогти Україні стати енергетично незалежною державою, а також знайомить з діяльністю пов’язаною з тематикою біопаливної галузі.


До землі з любов’ю. Газета.: клуб органічного землеробства. - Київ : [б. в.]. - Виходить щомісячно

2019 - №1 - №12

Газета подає корисні поради по обробітку ґрунту, інструменти, що полегшують працю, біопрепарати, які не шкодять ні землі, ні здоров’ю людей.


Лісовий вісник: всеукраїнський журнал. - Луцьк : [б. в.]. - Виходить щомісячно

З 2015 по 2019 №1- №12

Висвітлюються досягнення і проблеми галузі лісового та мисливського господарства, надається інформація про стан навколишнього природного середовища, публікуються всеукраїнські та міжнародні новини, розповіді про цікавих людей, мисливство, рибальство, а також факти з життя тварин, рослин, птахів, мальовничі, невідомі нам куточки України та світу. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com