Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Основний Закон суспільства і держави


З нагоди Дня Конституції України розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Основний Закон суспільства і держави».

На виставці представлена література, яка висвітлює історію української Конституції та конституційного процесу в Україні з найдавніших часів до сьогодення.


Книжкова експозиція містить такі розділи:

1.Конституційне становлення України.


2. Сторінками української Конституції.


3. Конституція – правова основа України.


4. Правові знання – кожному.

Серед літератури, яка експонується на виставці, безумовно, привернуть увагу такі книги: «Конституція України», «Пакти і Конституції Української козацької держави», «Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції», «Конституції і конституційні акти України», «Як приймалась Конституція», «Права і свободи людини і громадянина в Україні», «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод» та інші.


А24868 67.9(4УКР)300

Г44

Гетьман В. П. Як пpиймалась Конституцiя Укpаїни. Hотатки учасника pозpобки Основного Закону Укpаїни / В. П. Гетьман. – Київ : [б. в.], 1996. – 127 c.

Нарис В. П. Гетьмана, відомого політичного і державного діяча, присвячений великій події в сучасній історії незалежної держави – прийняттю 28 червня 1996 року її Конституції.

Книга цікава багатьма маловідомими фактами й свідченнями одного з активних учасників змальованих в ній подій. Зі сторінок нариса постає драматична картина напруженої боротьби патріотичних сил українського парламентаризму за створення справді Основного Закону України.


А41193 67.9(4УКР)300

К64

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : зб. законодавч. актів із змінами та доп. станом на 01 квітня 2016 року : офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. – 96 с.

У виданні представлена «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод», «Загальна декларація прав людини», а також інші нормативні акти, станом на 01 квітня 2016 року із змінами та доповненнями.


Б33982 67.9(4УКР)300

К65

Конституції і конституційні акти України: Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права НАН України ; ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : [б. в.], 2001. – 399 с.

У збірнику вміщені у хронологічному порядку тексти чинної Конституції України та усіх інших українських конституцій і найважливіших актів конституційного характеру. Збірник стане в пригоді державним службовцям і науковцям, викладачам, студентам і учням, усім, хто цікавиться історією української державності та українського конституціоналізму.


Б46805 67.9(4УКР)300

К68

Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. І. Корогод, В. П. Гробова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Сумська філія. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2014. – 128 с.

У посібнику розглянуті питання виникнення першої української політичної еміграції, появи Конституції України 1710 року, а також намагання Пилипа Орлика створити коаліцію європейських держав з метою звільнення України з-під впливу Росії.

Рекомендований студентам та викладачам для підготовки з дисциплін «Історія держави і права України», «Історія України», «Конституційне право України» і «Міжнародне публічне право».


В4445 63.2(4УКР)

П13

«Пакти і Конституції» Української козацької держави : (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій, упоряд. М. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. : іл. – (Програма «Українська книга» 2011 року).

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом – з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.

Розраховано на науковців, викладачів, студентську та учнівську аудиторію, громадський загал.


А43969 342.4(477)

У45

Україна. Конституція.

Конституція України : станом на 2 вересня 2019 р. : офіц. текст / Україна. Конституція. – Суми : ВВП Нотіс, 2019. – 56 с.

Нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 02.07.2019 р.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com